vara-policies

Våra policies

Kvalitetspolicy

 • Vi skall uppfylla våra kunders krav och förväntningar samt hela tiden sträva efter att öka kundtillfredsställelsen.
 • Vi har förståelse och kunskap om aktuella och framtida kundbehov och kundkrav.
 • Att ständigt förbättra verksamheten är ett naturligt arbetssätt för oss genom att vårt verksamhetssystem är ryggraden i verksamheten.
 • Vi har ett ömsesidigt och fördelaktigt samarbete med våra olika leverantörer mm.
 • Vi har tydliga och klara rutiner och väl definierade processer.
 • Kvalitetsmål och krav på förbättringar är väl inarbetade och accepterade av medarbetarna. Härigenom har vi ett bra underlag för faktabaserade beslut.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamhetssystemets effektivitet för att det ska bidra till bästa nytta för kunderna.

Miljöpolicy

 • Vi ska tillhandahålla tjänster som har så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Livscykelperspektivet utgör grunden i vårt miljöarbete. Vår ambition är att anpassa oss till livscykelperspektivet så långt som möjligt inom de områden vi kan påverka.
 • Lagar, regler samt i förekommande fall övriga bindande krav på miljösidan utgör lägsta minimikrav.
 • Vår ambition är att utnyttja förnyelsebara naturresurser och effektivisera vår energihushållning.
 • Vid utveckling av företaget ska vi ta hänsyn till de miljömässiga effekterna – såväl positiva som negativa.
 • Vi anger tydliga miljömål och arbetar med ständiga förbättringar inom miljöområdet.
 • Vid val av transportsätt avvägs affärsnytta mot konsekvenser för miljö.
 • Vid inköp av tjänster och varor ska miljöaspekterna beaktas.
 • Licensierade konsulter ska känna till miljöpolicy, miljömål och handlingsplan samt följa företagets miljöutveckling.
 • Vi ska informera kunder och intressenter om företagets miljöarbete.