handläggning

Handläggning

Utbildning för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri

Nya handläggare behöver stöd och kunskaper i arbetet. Erfarna handläggare behöver vidareutveckling. Utbildningsinsatsen läggs upp efter behoven vid den aktuella arbetsgruppen både vad gäller innehåll och form.

Exempel:

  • Att sätta mål och följa upp mål för biståndsbeslut och LSS-beslut – med anknytning till IBIC.
  • Stöd i att välja utförare – hur ger handläggaren konkurrensneutral vägledning?
  • Dokumentation för handläggare

STQM samverkar med Kompetensutvecklingsinstitutet. Läs mer om vårt samarbete här.

Handledning för biståndshandläggare

Syftet med handledning är personlig och professionell utveckling. Handledning ger möjlighet att reflektera kring olika aspekter av arbetet – mötet med brukare och anhöriga, samtal, kriser, rollen som handläggare mm. I en handledningsgrupp får deltagarna möjlighet att lära av varandra och få återkoppling på det egna arbetet.

Idag ses handledning som ett självklart inslag för den som arbetar med psykosocialt arbete.  Arbetet som biståndshandläggare är ett socialt arbete, som också innebär att utreda och fatta beslut som berör brukaren samt att dokumentera och administrera beslut. Yrkesrollen  är utredande – inte behandlande.  En bra handledning förutsätter kännedom om professionen som biståndshandläggare och dess förutsättningar.

STQM erbjuder handledning som är särskilt inriktad mot just biståndshandläggarnas arbete och de förutsättningar villkor och innehåll som gäller för arbetet. Det innebär kunskaper om handläggning, IBIC, (Individens behov i centrum) och bygger på metoder inom MI (motiverande samtal)

Genomlysning – hur fungerar biståndshandläggningen?

En genomlysning av handläggning, biståndsbedömning, avgiftshandläggning och annan myndighetsutövning kan ge svar hur biståndshandläggningen fungerar. Det kan handla om varför oväntade förändringar sker och vad man kan göra för att styra utvecklingen i rätt riktning t ex varför kostnaden för bistånd ökar, eller varför omsättningen av handläggare stiger.

Genomlysningen innebär en kartläggning av nuläge och åtgärdsförslag, som presenteras för chefer och arbetsgrupper. Om kartläggningen visar på behov att stärka kunskaper erbjuder vi också utbildningsinsatser, workshops eller handledning.

Hur säkrar kommunen sin kompetensförsörjning för handläggare inom socialtjänst?

Omsättningen bland handläggare inom socialtjänsten har ökat på senare år. Det har blivit allt svårare att rekrytera handläggare, vilket innebär stora kostnader för kommunen. Med ökad omsättning blir det blir svårare att bibehålla hög kvalitet i arbetet. Minskad kontinuitet i handläggarkontakten påverkar kontakten klienten/ brukaren. Kommunernas utmaning ligger i att:

  • Attrahera nya handläggare till kommunen
  • Ge stöd till handläggare som är nya i yrket
  • Erbjuda utveckling för dem som jobbat något år
  • Erbjuda vidareutveckling och stimulerande uppgifter för dem som har lång erfarenhet i yrket

STQM har lång erfarenhet och kunskap om socialtjänst och vi är därmed väl insatta i förutsättningar och villkor för arbetet. Vi erbjuder föreläsningar och seminarier kring kompetensförsörjning för ledningsgrupper eller enheter.