Kvalitetsledning och ledningssystem

Vår syn på ledningssystem och kvalitetsledning

Tydliga mål och systematisk uppföljning är förutsättningar för en effektiv verksamhetsstyrning. Men det räcker inte. Organisationen som helhet måste vara väl medveten om och ha förstått vilka strategier, spelregler och prioriteringar som gäller. Då behövs en annan vägledning än vad den traditionella ekonomistyrningen kan ge.

En verksamhets kvalitet och leverans vilar i grunden på några centrala krav och den tjänar stort på att tydligt integrera dessa i den dagliga verksamheten. Enklast görs det med hjälp av ett ledningssystem, vilket inom verksamheter för sociala insatser är obligatoriskt. Det handlar om att lyfta fram de krav som ställs, bygga rutiner och organisera verksamheten därefter. Detta ger positiva effekter för verksamhetens kvalitet och egen ekonomi, samt för alla intressenter.

Ladda ner vårt produktblad kring kvalitetsledning för omsorgsverksamheter.

För att se ett generiskt exempel på ett ledningssystem som STQM byggt, klicka här.

Kvalitet hela vägen

Inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning arbetar en rad olika professioner – biståndshandläggare, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, chefer, schemaläggare, administratörer inom ekonomi och personal. Grundläggande för kvaliteten hos brukaren är att samarbete, kommunikation och förståelse mellan de inblandade fungerar och att kommunens kvalitetsmål blir en röd tråd genom hela kedjan.

Hur säkerställer man att kommunens kvalitetskrav genomsyrar hela arbetsgången från handläggning  fram till den enskilde brukaren?

  • Hur följer man upp att utförarna efterlever kvalitetskraven i LOV-upphandlingen?
  • Hur vet man att beställningen av insatser hos den enskilde brukaren uppfattas och genomförs enligt intentionerna i biståndsbeslutet?
  • Fungerar kommunikationen hela vägen mellan alla berörda?

Låt oss göra en genomlysning – förstudie och analys. Vad fungerar bra och vad kan förbättras?