Individuella ledarskapsprogram

STQMs individuella ledarskapsprogram utgår från några grundprinciper

  1. Vi använder endast metoder som stöds av forskning och beprövad erfarenhet som visat sig fungera i den verkliga ledarsituationen.
  2.  Olika ledare har olika behov av kompetensutveckling beroende på erfarenhet, position i organisation och tidigare kompetensutveckling, vilket STQMs program för ledarutveckling tar stor hänsyn till.
  3. Ledarutveckling enligt STQM är resultatorienterad. Träning av ledarförmågor sker i ledarens verklighet, med reflektion och träning med ledarens verkliga mål, coaching runt problem och utmaningar samt träning mellan utbildningstillfällena.
  4. Ledarrollen innebär att resultat nås genom andra.
  5. För att lyckas behöver ledaren skapa en struktur så att såväl det egna som medarbetarnas arbete genomförs på ett effektivt och motiverande sätt.
  6. Centralt är också en god förståelse för hur andra människor fungerar. 
  7. För att förstå andra människor behöver ledaren första ha god insikt om hur hen fungerar själv.