teamutveckling

Teamutveckling

Teamutveckling med STQM för ökad motivation, och högre effektivitet och ökat välmående

Har ni säkerställt positiva synergieffekter? Eller finns det outnyttjad potential?

Begreppet synergi relaterar till gruppens förmåga att skapa mervärde. Det innebär att gruppens medlemmar tillsammans skapar bättre resultat än om de arbetar var och en för sig. Detta kan vara mycket kraftfullt men gäller enbart när teamets medlemmar fungerar tillsammans. Om det förekommer konflikter eller samarbetsproblem kommer det istället uppstå negativ synergi, och värdet urholkas snabbt.

En bred och samstämmig forskningsbas visar att välfungerande team där tilliten till varandra är hög och samarbete och kommunikation fungerar väl, både mår och presterar bättre än annars.

STQM erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling

Vi erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling. Programmen är för chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team och effektiv verksamhet. I programmen tas medarbetarnas styrkor och potential tillvara. Teamet tar gemensamt ansvar och fokuserar på att lösa uppgifter och problem, och utvecklar kontinuerligt nya sätt att öka effektiviteten.

Vad har ni att vinna?

Några av effekterna av STQMs teamutveckling är högre motivation hos medarbetarna, en nytändning i organisationen, ökad förståelse mellan grupperingar, bättre prioriteringar, säkrare chefer och ledare, mindre tjafs, verktyg för effektiv konflikthantering.

Kort sagt, en mer harmonisk och effektiv organisation och förbättrade resultat.  

Så går det till

Varje insats är anpassad till organisationens unika behov och situation. Till vår hjälp i utformandet av program har vi en bred ”verktygslåda” med olika metoder att använda:

  • IPU Personanalys – kartlägger beteende- och kommunikationsmönster med målet att få bättre fungerade team och effektivare ledarskap. Läs vidare.
  • DISC – kartlägger beteende- och kommunikationsmönster för att bygga produktiva team och minimera konflikter i gruppen. Läs vidare.
  • GDQ – utgår från gruppens nuläge och utvecklingsfas för att därifrån arbeta vidare med teamutveckling och effektivare samarbete. Läs vidare.

Under programmens gång utformas strategier för att efter avslutat program bibehålla och vidareutveckla den effektivitet som uppnåtts. Chefen/Teamledaren får genom programmet kunskaper om teamets fortsatta potential och metoder för fortsatt utveckling av teamet. Resultat på både kort och lång sikt!

Teamet arbetar tillsammans med STQMs utbildade och erfarna coacher under programmet.

Några i STQMs team

Annica Onsjö har drygt 15 års erfarenhet av chefs- och ledarutveckling genom coaching av individer, grupper och organisationer.  Hon är licensierad coach och certifierad inom en rad olika verktyg inom teamutveckling,t.ex. DISC, GDQ och Belbin Teamroller.

 

Yvonne Forsyth har lång erfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling i både svensk och internationell miljö. Hon är beteendevetare och har en master i ledarskap. Hon är certifierad användare av IPU profilanalys och utbildad NLP-coach.

 

Karin Öljemark har 20 års erfarenhet av coaching med inriktning på grupp- och ledarskapsutveckling. Hon arbetar med rollförståelse och IPU profilanalyser för att skapa högpresterande team och ledare.