Harriet Holmgren

Harriet HolmgrenHarriet Holmgren är socionom med lång erfarenhet som chef och handläggare inom socialtjänsten, särskilt inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning/LSS. Hon har djupa kunskaper och stort engagemang för god myndighetsutövning, organisationsutveckling, arbetssätt och verksamhetsanalys inom socialt arbete. Hennes perspektiv är verksamhetsnära.

”Kunnig föreläsare som tydliggör det komplexa.”
Deltagare vid Harriets utbildning för biståndshandläggare kring att sätta mål

Pågående och genomförda konsultuppdrag, exempel:

  • Utbildning för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri i samverkan med Kompetensutvecklingsinstitutet.
  • Handledning för biståndshandläggare.
  • Stärka rättssäkerhet och likställdhet inom biståndshandläggning genom workshops med handläggare, samt framtagande av ett metodstöd.
  • Myndighetsutövning inom område skola och förskola – utveckla och stärka rättssäkerhet och likställdhet genom workshops med handläggare.
  • Vad kan en kommun göra för att minska omsättningen bland socialsekreterare och biståndshandläggare och underlätta rekrytering av erfarna handläggare till socialtjänsten? Analys och åtgärdsförslag inom en rad olika områden.
  • Hur kan en handläggare vägleda i valet av hemtjänstutförare på ett konkurrensneutralt sätt? Ett antal seminarier för handläggare och chefer i regi av SKL och enskilda kommuner.
  • Genomlysning av biståndshandläggning inom äldreomsorg i en kommun mot bakgrund av ökande kostnader. Analys och åtgärdsförslag kring kostnader, arbetssätt, arbetsfördelning.
  • Samverkan mellan kommuner om flyttning mellan kommuner till särskilt boende för äldre – utreda förutsättningar och möjligheter till ett avtal (Kommunförbundet Stockholms län, KSL).

Förutom ovanstående typer av uppdrag ser Harriet fram emot uppdrag med anledning av kommande förändringar i lagar och ansvarsuppdelning, t.ex. kommunalisering av hemsjukvården, som nu är på gång i Stockholms län.  Förändringar av ansvar och uppgifter nationellt efter beslut i riksdagen om ändring av Betalningsansvarslagen.

Kontaktuppgifter: