Harriet Holmgren

Harriet HolmgrenHarriet Holmgren är socionom med lång erfarenhet som chef och handläggare inom socialtjänsten, särskilt inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning/LSS. Hon har djupa kunskaper och stort engagemang för god myndighetsutövning, organisationsutveckling, arbetssätt och verksamhetsanalys inom socialt arbete. Hennes perspektiv är verksamhetsnära.

Urval av pågående och genomförda konsultuppdrag

  • Utbildning för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri i samverkan med Kompetensutvecklingsinstitutet.
  • Handledning för biståndshandläggare.
  • Stärka rättssäkerhet och likställdhet inom biståndshandläggning genom workshops med handläggare, samt framtagande av ett metodstöd.
  • Myndighetsutövning inom område skola och förskola – utveckla och stärka rättssäkerhet och likställdhet genom workshops med handläggare.
  • Vad kan en kommun göra för att minska omsättningen bland socialsekreterare och biståndshandläggare och underlätta rekrytering av erfarna handläggare till socialtjänsten? Analys och åtgärdsförslag inom en rad olika områden.
  • Hur kan en handläggare vägleda i valet av hemtjänstutförare på ett konkurrensneutralt sätt? Ett antal seminarier för handläggare och chefer i regi av SKL och enskilda kommuner.
  • Genomlysning av biståndshandläggning inom äldreomsorg i en kommun mot bakgrund av ökande kostnader. Analys och åtgärdsförslag kring kostnader, arbetssätt, arbetsfördelning.
  • Samverkan mellan kommuner om flyttning mellan kommuner till särskilt boende för äldre – utreda förutsättningar och möjligheter till ett avtal (Kommunförbundet Stockholms län, KSL).

Förutom ovanstående typer av uppdrag ser Harriet fram emot uppdrag med anledning av kommande förändringar i lagar och ansvarsuppdelning, t.ex. kommunalisering av hemsjukvården, som nu är på gång i Stockholms län.  Förändringar av ansvar och uppgifter nationellt efter beslut i riksdagen om ändring av Betalningsansvarslagen.

Här kan du läsa mer om Harriets specialområden.