Kvalitetsledning och ledningssystem

Tydliga mål och systematisk uppföljning är förutsättningar för en effektiv verksamhetsstyrning. Men det räcker inte. Organisationen som helhet måste vara väl medveten om och ha förstått vilka strategier, spelregler och prioriteringar som gäller. Då behövs en annan vägledning än vad den traditionella ekonomistyrningen kan ge.

En verksamhets kvalitet och leverans vilar i grunden på några centrala krav och den tjänar stort på att tydligt integrera dessa i den dagliga verksamheten. Enklast görs det med hjälp av ett ledningssystem, vilket inom verksamheter för sociala insatser är obligatoriskt. Ett kvalitetsledningssystem handlar om att ha ett beslutsstöd och en handbok för hela verksamheten. Processer och rutiner blir lätta att hitta för medarbetarna. För ledningen utgör systemet ett effektivt besluts- och ledningsstöd, och grunden för en god redovisning av verksamheten vid tillsyn eller egenkontroll. Detta ger positiva effekter för verksamhetens kvalitet och egen ekonomi, samt för alla intressenter.

Under våren har vi ett erbjudande om kvalitetsledningssystem till fast pris. Läs mer här!

Kvalitet hela vägen

Inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning arbetar en rad olika professioner – biståndshandläggare, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, chefer, schemaläggare, administratörer inom ekonomi och personal. Grundläggande för kvaliteten hos brukaren är att samarbete, kommunikation och förståelse mellan de inblandade fungerar och att kommunens kvalitetsmål blir en röd tråd genom hela kedjan.

  • Hur säkerställer man att kommunens kvalitetskrav genomsyrar hela arbetsgången från handläggning  fram till den enskilde brukaren?
  • Hur följer man upp att utförarna efterlever kvalitetskraven i LOV-upphandlingen?
  • Hur vet man att beställningen av insatser hos den enskilde brukaren uppfattas och genomförs enligt intentionerna i biståndsbeslutet?
  • Fungerar kommunikationen hela vägen mellan alla berörda?

För att se ett generiskt exempel på ett ledningssystem som STQM byggt, klicka här.

STQMs kvalitetsledningssystem är konstruerat för att möta kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Regelverk och kommunens kravställning byggs in, som exempelvis Lex Sarah (SOSFS 2011:5), och systemet kan enkelt förändras vid behov för att möta då gällande krav. Effekten av genomfört arbete blir järnkoll på alla centrala rutiner som råder och ska användas i verksamheten. Från värdegrund, första kundmötet med genomförande plan. Via de dagliga rutinerna, inkl. avvikelser och oönskade händelser. Till riskbedömning och egenkontroll samt rekrytering och underhåll av personal.

 Ladda ner vårt produktblad om kvalitetsledning för omsorgsverksamheter.