Värdegrund och bemötande

Värdegrund och bemötande

Att reflektera över mål och mening i arbetet är grundläggande för alla som arbetar med människor. Bemötande är basen och oerhört väsentligt för hur verksamheten uppfattas av brukare, kunder, patienter eller elever. Genom att tillsammans formulera grundläggande värden för arbetet och hålla samtalet levande stärks kvaliteten i verksamheten. Den blir uppskattad och efterfrågad.

Frågor om värdegrund bör behandlas med skärpa och relevans för just den verksamhet det gäller. Schablonmässiga värdegrundsord kan skapa motsatt effekt bland medarbetarna och riskerar också att minska trovärdigheten utåt. Det gäller att finna en gemensam värdegrund  som skapar entusiasm och trovärdighet.

STQM erbjuder utbildningar värdegrund och bemötande

STQM erbjuder både kortare och längre utbildningsprogram kring bemötande- och värdegrundsfrågor. Vi skräddarsyr utbildning enligt önskemål av företag, kommun, utförare inom hemtjänst, assistens och boende, skola eller annan arbetsplats.

Målgrupp

Tänkbara deltagare i ett seminarium eller en utbildning är: Chefer, värdegrundsledare, kvalitetsledare och coacher, men också handläggare i myndighetsutövning, personal inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, inom skola och annan utbildning, butik och service m.fl. branscher.

Exempel på innehåll

Exempel på frågeställningar som kan tas upp under utbildningen:

  • Värdegrunden i vår kultur
  • Aktuella värderingsförändringar
  • Vilka är mina egna bärande värderingar – min egen värdegrund?
  • Hur formar vi en värdegrund och hur håller vi den aktuell i vår organisation?
  • Etik i bemötandets olika uttryck – i det skrivna språket, tonfall, kroppsspråk etc.
  • Chefens ansvar och roll när det gäller etik och bemötande

Under utbildningen kan något av våra samtalsstöd ingå: 12 samtal om bemötandets etik eller Etikbox för äldreomsorgen

STQMs team

STQM kan till stöd för arbete med bemötande och värdegrundsfrågor erbjuda ett starkt team av konsulter med bred kompetens.

Vi arbetar tillsammans med Erik Blennberger, som är professor i etik och ledande expert inom området. Han har skrivit ett flertal böcker om etik, värdegrund och bemötande i olika professionella verksamheter, bl.a. Bemötandets etik, som är den bok som samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik grundar sig på.

Erik Blennbergers sätt att förmedla kunskap på är så dynamiskt, intressant och inspirerande. 

Harriet HolmgrenHarriet Holmgren har lång chefserfarenhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Hon har stor kunskap om myndighetsutövning, arbetssätt och verksamhetsanalys inom socialt arbete. Hennes perspektiv är verksamhetsnära.

Mer information

Här kan du ladda vårt produktblad kring om utbildning inom värdegrund och bemötande.