Förändringsarbete med OBM

Organisational Behaviour Management – OBM – är en metod för att genomföra förändringar på organisationsnivå. OBM ger dig verktyg för att analysera beteenden och underlättar implementering och uppföljning av förbättringar i verksamheten.

Gemensamt för utveckling av processer, värderingsarbete, nya affärsmodeller eller målstyrning är att det är vad vi faktiskt gör som skapar resultat. Alla våra planer utmynnar till slut i att vi behöver påverka beteenden, antingen genom att ändra befintliga rutiner eller att göra något helt nytt.

När effekten av verksamhetsförbättringar uteblir handlar det ofta om att man inte lyckats förändra beteenden. Anledningarna kan vara många: gamla styrmedel som belönar invanda rutiner, företagskultur som gör att vissa arbetsuppgifter innebär status och bekräftelse eller att det helt enkelt är svårt att ändra gamla vanor och att vi glömmer att sätta en plan för att stötta beteendeförändringen.

Först när organisationen har skapat rätt förutsättningar kommer medarbetarna att kunna göra rätt saker, vilket i sin tur leder till rätt resultat. En metod för att skapa dessa förutsättningar är OBM.

Så går det till

OBM:s fyra steg i korthet:

 1. Prioritering
  Vad är viktigast att förändra och varför? I de flesta organisationer finns det ofta mängder av saker som behöver förändras. Samtidigt är det svårt att genomföra alla dessa förändringar på en och samma gång. Därför är det viktigt att prioritera och bestämma vad som ska förändras först. I detta ingår också att sätta tydliga mål som går att följa upp.
 1. Beteendeanalys
  När prioriteringen är gjord och målen är satta är det dags att ta reda på vad det är som hindrar organisationen från att nå dessa mål. Vad händer om medarbetarna faktiskt följer införda rutiner? Vad finns för hinder? Detta görs ofta genom att intervjua de personer det gäller eller genom att observera dem i deras naturliga miljö. Många gånger visar det sig då att konsekvenserna av det önskade beteendet motarbetar målet.
 1. Förändring
  Det tredje steget handlar om att genomföra själva förändringen. Förändringen kan även handla om att förändra något i den fysiska miljön eller att träna medarbetarna i en viss färdighet. När det gäller cheferna kanske de behöver bli bättre på att ge feedback och visa vilket beteende de gillar eller ogillar, och vilka konsekvenser det får.
 1. Vidmakthållande
  Det sista steget, vidmakthållande, handlar om att se till att förändringarna från det föregående steget håller i sig. För att detta ska vara möjligt krävs det att alla delar av organisationen stödjer förändringen. Utvärderingen av en OBM-insats kan ske på två sätt. Dels genom att observera om personalen har ändrat sitt beteende, dels genom att undersöka om beteendeförändringen syns utåt, exempelvis om kunderna har märkt någon skillnad.

Villkor för att lyckas med förändringsarbetet

För att en förändring ska vara möjlig krävs det att fyra villkor är uppfyllda:

 1. Riktning: vart ska organisationen och vilka områden den ska prioritera.
 2. Kompetens: medarbetarna måste ha den kunskap som krävs för att uppfylla förväntningarna på dem.
 3. Möjlighet: det måste finnas förutsättningar för att klara av sitt uppdrag.
 4. Motivation: medarbetarna måste vara motiverade att genomföra förändringen.

Målgrupp och syfte

OBM ger dig verktyg för att analysera beteenden samt underlätta och följa upp förbättringar i verksamheten, att sätta den sista pusselbiten på plats när det gäller att lyckas med LEAN-införanden såväl som små förbättringar i din arbetsgrupp.

Tag hjälp av STQM

STQM erbjuder seminarier och inspirationsföreläsningar där utgångspunkten är ett beteendeperspektiv och teman som diskuteras är bland annat ledarskap, motivation, kulturförändring och feedback. Vi kan även fungera som stöd och bollplank så att du lyckas genomföra förändringar som håller!