Konflikthantering

Vår grundinställning är att konflikter inte är något man ska undvika. I konflikter ligger både organisationens, teamets och individens möjlighet till utveckling och lärande. Det förutsätter dock att man har ett konstruktivt och metodiskt sätt för konflikthantering så att den destruktiva aspekten av konflikter minimeras.

Så här jobbar vi

STQM erbjuder kunskap…

  • om faktorer som ökar risken för konflikter
  • om hur konflikter byggs upp under olika faser
  • om hur vår hjärna fungerar under stress och hot
  • om hur olika personlighetstyper hanterar stress och konflikter

…samt metoder för att bygga konstruktivt klimat för konfliktlösning som bygger på:

  • Förståelse av grupprocesser (motivatorer och riskfaktorer)
  • Samtalsteknik (kommunikationsstilar, dialog, lyssnande)

Teorier och modeller

Vi jobbar bl.a. efter Thomas Jordans teori kring att bygga robusta samarbetsorganisationer. Där ingår bl.a. konflikvägledning, som är ett samtal som syftar till att man med hjälp av en utomstående och erfaren konsult får hjälp med att sortera i situationen, bedöma vad som är viktigt och möjligt att uppnå, samt konkreta alternativ för en väg framåt.

Vi använder även den s.k. ABC-triangeln som skapades av den norske konfliktforskaren Johan Galtung. Den är en enkel modell för att kunna bearbeta konflikten ur olika perspektiv. Modellen utgår från tre frågor:

A. Vad handlar konfliktens sakfrågor om?
B. Hur gör vi mot varandra?
C. Vilka känslor driver och motiverar parternas agerande?