Effektivt arbetsmiljöarbete

Utbildningen Effektivt arbetsmiljöarbete vänder sig till chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa. Utbildningen leds av två av Sveriges främsta specialister inom dessa frågor.

Bakgrund

Den 31 mars 2016 förändrades Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya reglerna har fått stor uppmärksamhet då de skärper kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Arbetsmiljöverket skriver själva att de nya föreskrifterna ”konkretiserar” arbetsmiljölagen och om reglerna inte följs kan Arbetsmiljöverket utdöma vitesförläggande.

De nya föreskrifterna pekar ut några prioriterade områden. En av dessa uppmanar arbetsgivaren att säkerställa att kunskapsnivån bland ledare/chefer är tillräckligt god när det gäller att känna till hur stress skapas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen. Enligt stressforskaren professor Lennart Levi (Karolinska institutet), ”sitter företagets viktigaste kapital mellan öronen på medarbetarna. Det kapitalet måste vårdas för att inte förstöras. En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och hitta nya lösningar”. Dessutom är det viktigt att beakta att dessa hjärnor har fötter som kan traska iväg till konkurrenterna om man inte säkerställer att de upplever en bra arbetsmiljö.

Att erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom arbetsmiljörätt och stresshantering för att minska upplevelsen av stress i yrkesrollen och därmed förbättra arbetsmiljön är en av de bästa investeringarna ett företag kan göra!

Syfte

Utbildningen kommer att ge en grundläggande kunskapsnivå för hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar och regler samt praxis på arbetsmarknaden. Därtill förstå hur stress skapas och uppmärksammas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen (se ovan dvs. nya kunskapskrav på ledare).

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

 • Förstå och identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • Samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Förstå sitt ansvar och sin roll

Innehåll och upplägg

Ur programmet dag 1

Lagar och regler

Att känna till hur lagarna är uppbyggda och hur de fungerar utifrån olika fall, ger en trygghet i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Psykosociala frågor

De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och organisationer. Samarbetssvårigheter, mobbning, stress m.m. förekommer allt oftare. Trycket ökar på chefer att ta tag i de psykosociala frågorna. Under utbildningen får deltagarna lära sig hur de ska hantera dessa frågor och hur olika lagar samverkar.

 • Vad är psykosocial arbetsmiljö?
 • Vad skapar arbetsmotivation och arbetsglädje?
 • Hur påverkar förändringar på arbetsplatsen?
 • Stress och mobbning
 • Kommunikation och samverkan
 • Risker utifrån arbetsmiljöns beskaffenhet
 • Värderingar
 • Ansvar och roller
 • Delegering

Följande lagar och arbetsmiljöföreskrifter gås igenom:

 • Arbetsmiljölagen och historiken kring denna
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Kränkande särbehandling
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
 • Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:01
 • Diskrimineringslagen
 • Medbestämmandelagen
 • Lagen om anställningsskydd

Ur programmet dag 2

Ledare som själv förstår hur stress uppstår och kan hantera sin egen stress kommer att uppfatta både situationer och medarbetare på ett mer hållbart sätt. Denne lägger inte bara en rimlig belastning på sina medarbetare för att det är den bästa strategin för en långvarig relation och utveckling, utan hjälper även sina kollegor och medarbetare att nå och vara i mer friska och framgångsrika sinnestillstånd.

Under dag 2 får deltagarna:

 • ökad medvetenhet om vad stress är och hur kroppen påverkas av stress och vilka de vanligaste symtomen är
 • ökad kunskapen om vad som arbetsrelaterad stress kan bero på
 • förståelse för vad som är möjligt att göra för att minska stressen på arbetsplatsen
 • förbättrad stresshanteringsförmåga genom praktiska råd, tips och verktyg för att förebygga och hantera stress hos sig själva och hos sina medarbetare.

Ur programmet:

 • Kort bakgrund till den ökade stressen i arbetslivet (historia, statistik, AFS:en)
 • Vad är stress och hur påverkas vi av stress? (symtom, akut kontra långvarig stress, risk för sjukdom)
 • Evidensbaserade modeller kring arbetsrelaterad stress (krav-kontroll-stödmodellen samt krav-och-belöningsmodellen)
 • Vad kan vi göra för att minska stressen? (organisatoriska åtgärder samt individuella åtgärder)

Upplägg

Utbildningens grundupplägg består av två heldagar, som kan anpassas utifrån deltagarnas behov och förkunskaper. Man kan också välja att genomföra endast en av utbildningsdagarna.

Undervisningen är uppbyggt som en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är alla evidensbaserad och bygger på många års beprövad erfarenhet.

Utbildningen kan antingen hållas i STQMs lokaler i centrala Stockholm eller i era egna lokaler.

Kursledare

Milla Jonsson

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Sören HjälmSören Hjälm

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag.

Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.

Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.