MyNeeds ®

Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån eller hur du fungerar så har forskning visat på ett samband mellan vårt välbefinnande och hur vi uppfyller våra grundläggande mänskliga behov. De behov som är starkast hos oss människor kan vara i konflikt med varandra vilket kan hämma vårt välbefinnande.

I vår oftast omedvetna strävan efter att uppfylla dessa behov är risken stor att vi gör detta på ett negativt sätt, vilket inte enbart påverkar oss negativt utan även vår omgivning. Via analysverktyget MyNeeds får vi möjligheten att skapa en medvetenhet kring vad vi behöver för att må bra. Vi lär oss hur vi kan utvecklas via våra utmaningar som våra behov medför, samt hur dessa kan uppfyllas på ett mer fördelaktigt sätt. Att äntligen få svar på hur vi kan få vårt beteende att harmonisera med våra värderingar och slutligen våra mänskliga behov leder till en långsiktig och hållbar utveckling mot att skapa de absolut bästa förutsättningarna för att trivas och må bra.

Bakgrund

MyNeeds är ett forskningsbaserat analysverktyg som grundar sig på Self-Determination Theory (SDT) som med stor evidensbörd visar att vi föds med vissa behov som vi i de flesta situationer är omedvetna om. Verktyget har tagits fram i samarbete med Umeå universitet, och mäter våra underliggande psykologiska behov för att identifiera våra drivkrafter.

Enligt SDT påverkas motivation av tre faktorer:

 1. Kompetens
 2. Autonomi
 3. Tillhörighet

Forskningen vid Umeå Universitet har utvecklat och konkretiserat de tre faktorerna. Resultatet utkristalliserade sex basbehov kopplade till de övergripande kategorierna: Utveckling, Signifikans, Trygghet, Variation, Samhörighet och Bidra.

Kompetens

 • Utveckling; de som är bra på att se mål – vad kan vi lära oss av det här?
 • Signifikans; titta på skillnader; hur sticker vi ut i jämförelse med andra?

Autonomi

 • Trygghet; bra på SWOT analyser; ser framtiden, ser risker osv.
 • Variation; bra på förändring; effektivitet; kommer det här underlätta arbetet?

Tillhörighet

 • Samhörighet; fokus på människorna; hur trivs vi?
 • Bidra; hur kommer det här påverka omvärlden? Kan jag stå bakom det här?

Verktygets utformning och användarvänlighet

Själva verktyget är användarvänligt. Den tar max 15 minuter att genomföra online och kan göras på svenska eller engelska och även på mobilen. Ingen data sparas, ingen ser resultaten, säkerheten är kontrollerad av Försvarsmakten som använder verktyget på olika nivåer i sin organisation. Analysverktyget är baserat på 54 olika frågor som mäter de sex olika behoven. Nio frågor är kopplat till varje behov. Alla människor har samtliga behov men vi har olika förhållningssätt till dem. När framförallt våra två primära behov blir bemötta så mår vi bra. Vi upplever flow, får energi osv.

MyNeeds är inte ett personlighetstest och det finns ingen värdering i utfallet, utan det mäter de oftast omedvetna grundläggande psykologiska behoven hos individen, vilka i sin tur sedan påverkar värderingar, personlighet och beteende.

Återkoppling, utbildning, uppföljning

När analysen är gjord presenteras resultatet i form av ett stapeldiagram som visar spridning och styrka av behoven hos individen samt en första inledande, generell beskrivning av hur behoven kan te sig. Beskrivningarna handlar inte om ”så är du som människa”, utan det är en beskrivning av framförallt de två primära behoven.

När de individuella analyserna är genomförda följer en utbildningsworkshop där var och en får sätta ord på ”hur gör jag när jag tillgodoser de här behoven”.  Hur en person uttrycker behovet är högst individuellt.  Under en sådan workshop får deltagarna också se de olika spridningarna av behov hos personerna i gruppen genom en spelplan, för att se och förstå hur de relaterar till varandra och skapar företagskulturen. Under workshop börjar deltagarna reflektera kring hur detta hänger ihop med hela sina liv bakåt, och oftast får de insikt om att en behöver träna på det här och att det finns en vinst i att göra det.

I nästa steg följer individuella återkopplingar. Chefen får en större återkoppling på varje individ på spelplanen och deras behov. Spelplanen är sedan verktyget framåt för organisationen och visar vilket stöd alla individer behöver från chefen. Genom den tydliggörs värdet av att nyttja alla på spelplanen för att uppnå resultat mot kund. Kunderna har alla behoven, inte bara majoriteten i företaget.

Ringar på vattnet

Det här är ett verktyg som med stor potential kan användas för många olika syften. Vilken ingång en än väljer att ta så ger det följdeffekter.

Tidigare vanliga låsningar i vardagsmaskineriet pga oförståelse för egna och andras behov och drivkrafter, som tar sig uttryck genom t ex positionerande, självhävdande och fokus på detaljer utanför mål som ska uppnås, blir lättare att komma åt. När perspektivskiften sker; när vi förstår hur vi själva och andra fungerar och kan tillgodose våra och andras behov konstruktivt, så frigörs kraft hos individen och i organisationen. Ledaren får en reell möjlighet att uppnå:

 • En mer effektiv organisation
 • Mer välmående medarbetare
 • Bättre internkommunikation
 • Bättre förståelse för en själv och för varandra

Läs mer om MyNeeds i bloggen Svensk prisbelönt innovation för behovsanpassat ledarskap.

Mer information hittar du också på MyNeeds hemsida.