Gruppdynamik - öka din arbetsgrupps effektivitet och produktivitet

En arbetsgrupps dynamik är viktig för att kunna skapa bra förutsättningar för en motiverande och inspirerande arbetsmiljö som bidrar till ökad produktivitet och effektivitet. När man arbetar med gruppdynamik är det viktigt att se över vilka olika roller som finns inom gruppen, vem som tar plats, vid vilka tillfällen och hur det yttrar sig. Gruppdynamik handlar också till stor del om en grupps effektivitet, en dynamisk grupp kan arbeta effektivt och finna samförstånd utan bekostnad av kvalitet eller produktivitet. Ledaren eller chefen för gruppen har här ett stort ansvar när det kommer till att se till att skapa rätt förutsättningar för gruppen att kunna arbeta så pass effektivt som möjligt, och det är stor skillnad på en fungerande grupp och ett dynamisk och effektivt team.

Vad som är gruppdynamik kan variera mellan olika grupper och var de är verksamma, inom vilken entitet gruppen existerar och vad syftet med gruppen är. Om gruppen arbetar i en dynamisk och förändrande arbetsmiljö med ett större flöde av människor än genomsnittet är det viktigt att den dynamiska aspekten av gruppen har förmågan att välkomna nya medlemmar och inte sluta in sig. Detta kan snabbt annars bli ett problem som på sikt kan leda till försämrade resultat för arbetsplatsen som helhet.

Men vad är då chefens roll när det kommer till gruppdynamik? Chefens eller ledarens ansvar och roll i en grupp på arbetsplatsen kan se ut på många olika sätt beroende på hur den generella strukturen och ledarkulturen inom organisationen i fråga ser ut. Har man exempelvis en mer värdebaserad ledarstil så kan detta exempelvis medföra att man som chef eller ledare förväntas ta ett större ansvar för gruppens välmående och visa mer direkt engagemang i gruppen då man i många fall även är en direkt del av den. Har man däremot anammat en mer traditionell ledarstil kan man istället arbeta mer med strukturella förändringar på ett övergripande plan för uppnå mer dynamik inom gruppen.

En grupp är en dynamisk varelse med många olika viljor

En grupp måste respekteras som den dynamiska varelse den faktiskt är, där finns ofta många viljor inom en grupp och det är viktigt att man som chef oavsett ledarstil vågar respektera gruppen och utefter deras förutsättningar och sammansättning skapa en plattform för mer en dynamisk utveckling. Att bygga upp en dynamisk grupp tar tid och kräver i många fall även att man anlitar extern kompetens i form av en konsult med expertkompetens inom grupputveckling. På så vis kan man få hjälp med att identifiera den unika gruppens problem och därigenom ta fram och applicera rätt processer för utveckling.

Det finns många enkla knep man kan tillämpa för att bidra till en mer ökad gruppdynamik, det handlar bland annat om att kontinuerligt följa upp arbetet inom gruppen och hur detta fortskrider. I relation till detta ska man också våga sätta mål för gruppen och i därefter kunna arbeta konstruktivt med uppföljning och analys i de fall målen inte uppnås. En bra struktur för konflikthantering är också viktigt för att bidra till gruppdynamiken. En grupp med underliggande konflikter tar snabbt ut sin rätt på gruppens ändamål och bidrar på sikt till försämrade resultat och bristande resultat.

Slutligen så kan man säga att gruppdynamik skapas genom samförstånd gruppmedlemmarna emellan, och med hjälp av en förstående chef som besitter förmågan att analysera och förstå sin grupp ur ett tredimensionellt perspektiv så kan man skapa rätt förutsättningar för dynamisk utveckling inom gruppen.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet