Teamutveckling

Teamutveckling är en nyckel till framgång

En bred och samstämmig forskningsbas visar att välfungerande och effektiva team, där tilliten till varandra är hög och samarbete och kommunikation fungerar väl, både mår och presterar bättre. STQM erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling, där medarbetarnas styrkor och potential tas tillvara. Teamet tar gemensamt ansvar och fokuserar på att lösa uppgifter och problem, och utvecklar kontinuerligt nya sätt att öka effektiviteten.

Exempel på frågeställningar om teamutveckling som ni kanske ställt er:

  • Vad är det som skiljer ett högpresterande team från lågpresterande?
  • Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation eller grupp?
  • Hur ska vi hantera konflikter?
  • Varför är vissa medarbetare motiverade och andra inte?
  • Vad skiljer egentligen ett team från en grupp?

Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende. Det gäller framför allt den omedvetna och medvetna förmågan att hantera relationer och kontakter. För de flesta av oss krävs det både kunskap och träning för att samverka med andra på ett bättre sätt. Den kunskapen och träningen är vi specialister på. En annan viktig och central del i grupputveckling är gruppfaser.

Målgrupp för teamutveckling

Programmen är för chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team och effektiv verksamhet.

Syfte och mål med teamutveckling

Syftet är att höja motivationen hos medarbetarna, få en nytändning i organisationen, ökad förståelse mellan grupperingar, bättre prioriteringar, säkrare chefer och ledare, mindre tjafs, verktyg för effektiv konflikthantering. Kort sagt, målet är att uppnå en mer harmonisk och effektiv organisation och förbättrade resultat.

Innehåll och upplägg

Varje insats är anpassad till organisationens unika behov och situation och kan genomföras under en eller två dagar.

Exempel på innehåll:

  • Grunderna i mänskligt beteende och beteendeanalys. Vad betyder de olika färgerna, översatt i beteende och kommunikationsmönster?
  • Gruppers olika faser, baserat på Susan Wheelans modell för effektiva team, IMGD. Hur tänker, känner och agerar vi under olika skeden av gruppens ”livscykel”? Och vad innebär detta för utmaningar för samarbetet?
  • Vad kännetecknar effektiva team och fungerande grupper?
  • Individens roll i en grupp. Vi samtalar kring roller, ansvar och spelregler för gruppen – hur påverkar de vad gruppen gör och på vilket sätt?
  • Negativa processers påverkan. Vi tittar på olika typer av konflikter, strategier för konstruktiv konfliktlösning och hur man kan undvika vanliga misstag.

Här kan ni läsa mer om aktuella erbjudanden inom teamutveckling