Effektiva team

En bred och samstämmig forskningsbas visar att välfungerande och effektiva team, där tilliten till varandra är hög och samarbete och kommunikation fungerar väl, både mår och presterar bättre. STQM erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling, där medarbetarnas styrkor och potential tas tillvara. Teamet tar gemensamt ansvar och fokuserar på att lösa uppgifter och problem, och utvecklar kontinuerligt nya sätt att öka effektiviteten.

Exempel på frågeställningar ni kanske ställt er:

 • Vad är det som skiljer ett högpresterande team från lågpresterande?
 • Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation eller grupp?
 • Hur ska vi hantera konflikter?
 • Varför är vissa medarbetare motiverade och andra inte?
 • Vad skiljer egentligen ett team från en grupp?

Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende. Det gäller framför allt den omedvetna och medvetna förmågan att hantera relationer och kontakter. För de flesta av oss krävs det både kunskap och träning för att samverka med andra på ett bättre sätt. Den kunskapen och träningen är vi specialister på. En annan viktig och central del i grupputveckling är gruppfaser.

Målgrupp

Programmen är för chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team och effektiv verksamhet.

Syfte och mål

Syftet är att höja motivationen hos medarbetarna, få en nytändning i organisationen, ökad förståelse mellan grupperingar, bättre prioriteringar, säkrare chefer och ledare, mindre tjafs, verktyg för effektiv konflikthantering. Kort sagt, målet är att uppnå en mer harmonisk och effektiv organisation och förbättrade resultat.

Innehåll och upplägg

Varje insats är anpassad till organisationens unika behov och situation och kan genomföras under en eller två dagar.

Exempel på innehåll:

 • Grunderna i mänskligt beteende och beteendeanalys. Vad betyder de olika färgerna, översatt i beteende och kommunikationsmönster?
 • Gruppers olika faser, baserat på Susan Wheelans modell för effektiva team, IMGD. Hur tänker, känner och agerar vi under olika skeden av gruppens ”livscykel”? Och vad innebär detta för utmaningar för samarbetet?
 • Vad kännetecknar effektiva team och fungerande grupper?
 • Individens roll i en grupp. Vi samtalar kring roller, ansvar och spelregler för gruppen – hur påverkar de vad gruppen gör och på vilket sätt?
 • Negativa processers påverkan. Vi tittar på olika typer av konflikter, strategier för konstruktiv konfliktlösning och hur man kan undvika vanliga misstag.

Verktyg för teamutveckling

Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. Deltagarnas insikter om sig själva och andra ökar snabbt. Tack vare ett verktygen är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt varaktiga insikter, som grund för en effektiv utveckling.

 • IPU Personanalys, DISC, e-stimate – kartlägger beteende- och kommunikationsmönster med målet att bygga effektiva team och minimera missförstånd och konflikter i gruppen. Läs mer om IPU. .
 • GDQ – utgår från gruppens nuläge och utvecklingsfas för att därifrån arbeta vidare med teamutveckling och effektivare samarbete. Läs mer om GDQ.
 • Team Pro – ett kartläggningsgverktyg som pedagogiskt visar på utvecklingsområden och potential i arbetsgrupper och team. Läs mer om Team Pro.
 • Team Evaluator – ett effektivt verktyg för att utveckla framgångsrika team och ge information om hur de fungerar. Läs mer om Team Evaluator.

Teamet utformar gemensamt strategier för att bibehålla och vidareutveckla den effektivitet som uppnås under utvecklingsinsatsen. Chefen/teamledaren får kunskaper om teamets fortsatta potential och metoder för fortsatt utveckling av teamet. Insatsen ger alltså resultat på både kort och lång sikt!

Några i STQMs team

Teamet arbetar tillsammans med STQMs utbildade och erfarna coacher under programmet.

Maria Eliassons specialitet är att hjälpa chefer och ledare med konkreta och forskningsbaserade dialogverktyg för det goda samtalet i grupper så att allas kompetens tas tillvara och beslut kan verkställas på ett smidigt sätt. Hon är certifierad i GDQ.

 

Kjell EkbladhKjell Ekbladh utformar kundanpassade utvecklingsprogram med betoning på långsiktiga lösningar för kunden. Han är certifierad användare av e-stimates beteendeprofiler.

 

 

Charlotte SehlseCharlotte Sehlse analyserar nuläget tillsammans med teamledare eller chef, fungerar som bollplank och kommer med förslag på åtgärder. Till detta använder hon verktyg som Team Evaluator och Team Pro.

 

 

Sylvia Martinsson utvecklar team och genomför workshops och grupputvecklingsinsatser med hjälp av t.ex. DISC-analyser och Team Evaluator.

 

 

Annica Onsjö utvecklar av individer, grupper och organisationer. Hon är licensierad coach och certifierad inom en rad olika verktyg inom teamutveckling, t.ex. DISC och GDQ.