Negativitet och frustration är energi som inte har hittat rätt kanal

Negativitet och frustration är energi som bara inte har hittat rätt kanal. Bodil Henriksson ger här en kort sammanfattning av metoden IMGD, och tips på hur ni kan vända negativ energi till konstruktiva beteenden!

Det är inte konstigt att det krockar ibland

Människor är sociala varelser och vi är beroende av varandra för vår överlevnad och framgång. Arbetslivet är inget undantag. Vi tvingas ofta ihop i grupper och förväntas kunna samarbeta och samspela med andra för att hantera alltmer komplexa arbetsuppgifter och uppnå uppsatta mål. Detta ställer höga krav på oss att kunna hantera mellanmänskliga relationer med personer från olika bakgrund och kulturer. Det är inte konstigt att det krockar ibland!

Beprövad forskning och effektiva team

Susan Wheelan har ägnat många år åt att försöka förstå och beskriva vad som faktiskt händer inom ett team. Hon har gått igenom tillgänglig gruppforskning och samlat andra forskares modeller och teorier i sin integrerade modell för grupputveckling, IMGD, som hon sedan testat i massor med studier. Modellen beskriver fyra stadier ett team går igenom, samt de olika utmaningar som teamet står inför på varje stadium.

De fyra stadierna är:

Tillhörighet och trygghet

Opposition och konflikt

Tillit och struktur

Arbete och produktivitet

Under det första stadiet är teammedlemmarna fokuserade på att känna sig trygga och inkluderade, och beroendet av ledaren är stort. I det andra stadiet börjar medlemmarna känna större trygghet, vilket gör att olika åsikter kommer upp till ytan. Man konkurrerar ofta med varandra och utmanar ledaren, och i detta stadium är det vanligt att konflikter uppstår. I det tredje stadiet börjar teamet vara mer överens om vad man behöver uppnå och hur man kan nå dit på bästa sätt.

Men det är i det fjärde stadiet som det verkligen lirar! Detta stadium präglas av arbetsglädje och energi och sammanhållningen är god. Mål och roller är tydliga och accepterade av gruppmedlemmarna, som i detta stadium gärna tar egna initiativ och eget ansvar. Här är det kul att gå till jobbet och träffa kollegorna, och man får massor gjort på dagarna!

Hur och vad kan ni göra för att nå fjärde stadiet?

Ledaren behöver anpassa sin ledarstil och sitt sätt att kommunicera på varje stadium för att främja gruppens utveckling. Ledarskapet går från att vara mer styrande och till att bli mer konsultativt och delegerande, och i sista stadiet delar ledaren ledarskapet med övriga gruppmedlemmar.

Ni behöver säkerställa att ni har en samsyn kring vad som är teamets syfte, mål och struktur, vad målen innebär och hur ni ska ta er dit. Ni behöver också se till att era roller och förväntningar på varandra är tydliga. Fördela ansvar på alla medlemmar i teamet så att alla är med och bidrar.

Det är också viktigt att skapa trygghet i gruppen, jobba på tilliten och samhörigheten och skapa stödjande och stärkande klimat där alla får komma till tals. Det måste finnas utrymme för olika åsikter. Vid meningsskiljaktigheter är det är viktigt att fokusera på sakfrågor och fakta, inte på det personliga. Konflikter ska inte sopas under mattan utan hanteras konstruktivt.

Ett sätt att påskynda grupputvecklingen, stärka teamet  och rejält öka möjligheterna att nå fas 4, är att börja med att genomföra en teamanalys med hjälp av verktyget GDQ bygger i sin helhet på IMGD och Susan Wheelans forskning.

Vill du veta mer om grupputveckling och verktyget GDQ? Läs mer här