Team Evaluator

Team Evaluator är ett effektivt verktyg för att utveckla team och ge information om hur de fungerar. Ett gott teamsamarbete är inget som bara händer. Det kräver en medveten ansträngning och tar tid. Man ska också vara medveten om att teamet behöver ett kontinuerligt underhållsarbete för att fungera väl.

Allt fler organisationer har valt att arbeta i team eftersom det är en organisationsform som är mindre hierarkisk, mindre strukturerad och mer flytande än traditionella strukturer. Teamarbete anses särskilt lämpligt för komplexa uppgifter som inte kan hanteras av enskilda experter.

Så skapas framgångsrika team

Team Evaluator bygger på modern forskning kring vad som utmärker framgångsrika team. Det finns viktiga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett team ska nå framgång. Några sådana framgångsfaktorer är t.ex. gemensamt mål, roller och ansvar, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback. Verktyget belyser vilka egenskaper teamet som helhet upplever som viktiga men också hur bra teamet anser sig vara på dessa.

Verktyget ger värdefull information till teamledaren när det gäller teamutveckling och att coacha teamet till framgång!

Rapporten

Resultatet redovisas både i form av överskådliga diagram och i detalj fråga för fråga. Statistik som median och standardavvikelse går också att visa. I slutet av rapporten summeras också de frågor som teamet är mest respektive minst samstämmiga i samt var utvecklingsbehov föreligger.

Kort sagt kan man säga att analysen för teamutveckling

  • är anonym
  • täcker 10 olika områden med vardera 4 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Här kan du läsa mer

Kontakta oss för en demorapport! 

Läs mer om Team Evaluator i bloggen Förstå ditt team och era styrkor och svagheter.