Allmänna villkor

Allmänna villkor för STQM Management AB
Villkoren gäller fr.o.m. 2016-09-20 och tills vidare.

1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller vid konsultstöd och/eller uppdrag, nedan kallat Uppdrag, som genomförs i STQM Management ABs (nedan kallat STQM) regi.

2. Offert/Uppdragsbrev

Dessa allmänna villkor bifogas offerten/uppdragsbrevet, vilken specificerar Uppdraget, och är en del av offerten/uppdragsbrevet.

3. Kontraktshandlingar

Uppdraget kan regleras av andra kontraktshandlingar än dessa villkor samt bifogad offert/uppdragsbrev, men där ej särskilt avtalas, gäller dessa villkor. Uppdragets innehåll och omfattning anges i offerten/uppdragsbrevet.

4. Giltighet

När kunden gör en beställning (nedan kallat Beställare) av Uppdrag, åtar sig beställaren att följa STQMs allmänna villkor.

5. Förändring av uppdraget

5.1 Beställaren har inte rätt att förändra Uppdragets karaktär eller omfattning utan STQMs föregående skriftliga godkännande.

5.2 STQM har rätt till ersättning för ökade kostnader till följd av en förändring av Uppdraget. Såsom ökade kostnader avses kostnader som STQM kan ådra sig som en följd av en förändring av Uppdragets karaktär eller omfattning.

6. Avbokning

6.1 Vid avbokning 4 – 2 veckor före konsultstödet ska beställaren ersätta STQM med 50 % av arvodet.

6.2 Vid avbokning 2 – 0 veckor före konsultstödet ska beställaren ersätta STQM med 100 % av arvodet.

6.3 STQM ska skriftligen eller via e-post bekräfta mottagandet av avbokningen till beställaren.

6.4 Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med STQM.

6.5 STQM har rätt att ställa in Uppdrag varvid alla eventuellt inbetalda arvoden återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Beställaren ska få information därom senast 2 veckor före planerat genomförande.

 7. Äganderätt till utbildningsinnehåll mm

Äganderätt till material, innehåll, upplägg och genomförande tillkommer STQM eller den STQM kontrakterat. Med material avses i denna punkt all materiel STQM framtagit själva eller genom underkonsulter och som används i genomförandet. 

8. Betalningsvillkor

Beställaren ska erlägga de arvoden som anges i offerten/uppdragsbrevet.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 STQM ansvarar inte för någon förlust i samband med någon händelse eller händelser bortom STQMs skäliga kontroll eller bortom åtgärder i relation till Uppdraget.

9.2 STQM ansvarar inte för brister i fullgörandet av någon prestation i enlighet med Uppdraget om sådan brist härrör ur en omständighet som är hänförlig till beställaren och som hindrar eller väsentligen försvårar prestationers rättidiga fullgörande.

10. Upphörande

10.1 STQM har rätt att ställa in och avbryta obetalda Uppdrag med omedelbar verkan. STQM har vidare rätt att säga upp avtalet/offerten/uppdragsbrevet om beställaren bryter mot en avtalsbestämmelse eller en bestämmelse i STQMs allmänna villkor. Innan uppsägningen verkställs ska STQM ge kunden 14 dagar för att åtgärda avtalsbrottets i den mån det är möjligt.

10.2 STQM har rätt till full betalning för levererade Uppdrag.

11. Sekretess

11.1 STQM och Beställaren, gemensamt nedan kallade Part eller Parterna.

11.2 Part åtar sig inom ramen för avtalet för Uppdraget, att inte för tredje part röja hemlig information som Part erhållit från den andre Parten eller som uppstått under Uppdragets utförande.

11.3 Med hemlig information förstås varje slag av information – teknisk, kommersiell eller annan – oavsett om denna information har dokumenterats, med undantag för:

  1. Information som är allmänt känd eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot avtalets bestämmelser,
  2. information som Part haft innan denne mottog den från den andre Parten;

iii. information som Part mottagit eller mottager från tredje part som inte har sekretessplikt i förhållande till denne och

  1. information om samarbetet inom ramen för Uppdraget i allmänhet.

12. Force majerure

12.1 STQM ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra eller i rätt tid fullgöra åtagande i enlighet med Uppdraget om sådant fullgörande hindras, begränsas eller störs på grund av omständigheter utom STQMs skäliga kontroll, inklusive, utan begränsning till datorvirus, eldsvåda, myndighetsåtgärd och/eller större olycka.

13. Tvist

Eventuell tvist av detta avtal skall hänskjutas till svensk allmän domstol och svensk lag skall gälla.