Team Pro

Effektiv teamutveckling med stöd i forskningen.

Det är långt ifrån alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra. Team Pro är ett verktyg som samlat denna forskning i ett kartläggningsgverktyg som effektivt och pedagogiskt visar på utvecklingsområden och potential.

Idag vet vi ganska väl under vilka förutsättningar team kan fungera effektivt och vilka gruppsykologiska faktorer som skapar högpresterande team och trivsel bland medarbetarna i dessa team. Med hjälp av Team Pro ® kan ni inom loppet av en 1/2 dag komma mycket långt med er teamutveckling

Team Pro workshop

Team Pro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team Pro workshop utgår ifrån en kartläggning som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.
Kartläggningen mynnar ut i en Team Pro Inventory (TPI) som används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder.

Här kan du se ett exempel på en TPI-rapport. 

Workshopen kartlägger vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

Hör av dig så berättar vi mer!