360 graders analys

360 graders analys är ett verktyg för ledarutveckling som genomförs genom en självvärdering och återkoppling ur ett 360 graders perspektiv – från överordnad chef, sidoordnade kollegor, underställda medarbetare,  andra eventuella intressenter samt från dig själv.

Analysen skapar en förutsättning för självinsikt kring ledarskapet – vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns. Det handlar inte om ledarens personlighet utan om hens handlingar, förmåga att motivera, kommunikation och interaktion samt hur andra uppfattar ledaren och ledarskapet.

Så går det till

Analysen görs genom en webbaserad enkät med ett antal frågor som samtliga svaranden får fylla i. Frågornas syfte är att bedöma ledarens förmågor. Det kan handla om t.ex. feedback, förmåga att hantera konflikter, ansvar och delegering, personligt engagemang, förmåga att sätta och följa upp mål etc.

360 graders analys

Källa: Ensize 360 feedbackanalys ”Bumerang

Resultatet sammanställs i en rapport som gås igenom tillsammans med en licensierad konsult. Ibland visar rapporten det resultat man förväntat sig, men ibland kan resultatet vara sämre än väntat, vilket ställer stora krav på en professionell återkoppling och ett coachande sätt att bemöta detta tillsammans med ledaren. Det blir viktigt att tillsammans formulera mål och en konkret handlingsplan framåt.

Här är ett exempel på hur redovisningen av analysresultatet kan se ut:

Källa: Ensize 360 feedbackanalys ”Bumerang

Användningsområden för 360 graders analys

360 graders analyser kan användas både för individuell ledarutveckling och för utveckling av en ledningsgrupp. Eftersom verktyget både ger ökad självinsikt och underlag för förbättrad kommunikation så finns det stora vinster att göra för samarbetet i en grupp.


Läs mer om 360 feedbackanalys i bloggen ”Det finns ingen verklighet, bara perceptioner”