”Det finns ingen verklighet, bara perceptioner”

Det påstod en professor och föreläsare på Handelshögskolan för många år sedan. ”Säger han det så måste det väl vara sant”, tänkte jag då. Nu 20 år senare inser jag att det inte går att uttala sig om huruvida det är ”sant” eller inte. Vad jag däremot kan skriva under på, är att det nästan alltid är bättre att fråga än att anta. Att anta att andra har samma bild och uppfattning som jag själv har, är nämligen oftast ingen bra strategi.

Om du tillhör dem som tycker att det ligger en hel del sanning i uttalandet ovan, skulle du troligen också gå med på formuleringen att vår uppfattning om omvärlden utgör vår verklighet. Och att återkoppling därför är nödvändig för inlärning och utveckling. Ärlig och uppriktig feedback, som vi oftast kallar det, kan hjälpa människor att bli medvetna om hur deras beteende upplevs av och påverkar personer de samverkar med.

I arbetslivet handlar feedback om att ge information avsedd att förbättra en medarbetares eller ledares yrkesmässiga prestationer. Ett vanligt sätt att ge feedback är genom en s.k. 360-graders feedbackanalys, där chefer/ledare får kännedom om styrkor och svagheter i sitt sätt att utöva sin yrkesroll. Individen skattar sig själv i olika förmågor. Ett antal kollegor och medarbetare och gör sedan samma skattning av individen. Resultatet utmynnar i en GAP-analys som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne.

Analysen ger värdefull information om vad som kan behöva förändras och blir ett starkt stöd för utveckling av ledarskapet.

Vad är en 360° feedbackanalys och hur går det till

Ensizes 360° feedbackanalys heter Bumerang (här kan du läsa mer om verktyget). Här skattar individen sig själv i olika arbetsrelaterade aspekter och därefter görs en motsvarande skattning görs av ett antal bedömare – överordnade, medarbetare och eventuellt kollegor. De olika skattningarna utmynnar i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne.

Analysen är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coaching. Metoden kan också ses som ett komplement till utvecklingssamtal.

Analysen består av 40 frågor baserade på beprövad erfarenhet och ledarskapsforskning, indelade i olika kategorier som t.ex. mål, kommunikation, motivation och engagemang, prestation och problemlösning. Bumerangen kan också – även om det tillhör ovanligheterna att det skulle behövas – skräddarsys eller ändras efter behov och önskemål.

Så får ni ut mesta möjliga av analysen

Jag inledde med att påstå att det är bättre att fråga än att anta och att feedback är nödvändig för inlärning och utveckling, och Ensize säger detsamma i sitt informationsmaterial om Bumerangen. Det finns dock vissa saker att tänka på och förbereda för att analysen ska bli så givande som möjligt.

  • De inblandade behöver ha förståelse för vad en 360-analys ger och hur informationen ska användas
  • Det måste finnas en acceptans för att stödja utvecklingsprocessen
  • Det måste slutligen finnas en öppenhet för att både ge och ta emot feedback, vilket kräver mognad hos både organisationen och de inblandade individerna

Charlotte Sehlse, STQM
charlotte.sehlse@stqm.com