vara-policies

Våra policies

Kvalitetspolicy

 • Vi skall uppfylla våra kunders krav och förväntningar samt hela tiden sträva efter att öka kundtillfredsställelsen.
 • Vi har förståelse och kunskap om aktuella och framtida kundbehov och kundkrav.
 • Att ständigt förbättra verksamheten är ett naturligt arbetssätt för oss genom att vårt verksamhetssystem är ryggraden i verksamheten.
 • Vi har ett ömsesidigt och fördelaktigt samarbete med våra olika leverantörer mm.
 • Vi har tydliga och klara rutiner och väl definierade processer.
 • Kvalitetsmål och krav på förbättringar är väl inarbetade och accepterade av medarbetarna. Härigenom har vi ett bra underlag för faktabaserade beslut.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamhetssystemets effektivitet för att det ska bidra till bästa nytta för kunderna.

Miljöpolicy

 • Vi ska tillhandahålla tjänster som har så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Livscykelperspektivet utgör grunden i vårt miljöarbete. Vår ambition är att anpassa oss till livscykelperspektivet så långt som möjligt inom de områden vi kan påverka.
 • Lagar, regler samt i förekommande fall övriga bindande krav på miljösidan utgör lägsta minimikrav.
 • Vår ambition är att utnyttja förnyelsebara naturresurser och effektivisera vår energihushållning.
 • Vid utveckling av företaget ska vi ta hänsyn till de miljömässiga effekterna – såväl positiva som negativa.
 • Vi anger tydliga miljömål och arbetar med ständiga förbättringar inom miljöområdet.
 • Vid val av transportsätt avvägs affärsnytta mot konsekvenser för miljö.
 • Vid inköp av tjänster och varor ska miljöaspekterna beaktas.
 • Licensierade konsulter ska känna till miljöpolicy, miljömål och handlingsplan samt följa företagets miljöutveckling.
 • Vi ska informera kunder och intressenter om företagets miljöarbete.

Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter enligt följande principer: Laglighet, Ändamålsbegränsning, Uppgiftsminimering, Korrekthet, Lagringsminimering, Integritet och konfidentialitet. Det innebär att:

  • Vi samlar in så lite information som möjligt från våra kunder och andra kontakter.
  • Den information vi samlar in används enbart för vår egen kommunikation och marknadsföring. Vi lämnar aldrig ifrån oss kundinformation till någon annan, såvida vi inte är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.
  • Kunders kontakt- och faktureringsuppgifter sparas i en intern projektmapp som endast de personer som är inblandade i projektet har tillgång till.
  • Vi skriver aldrig någon personlig information i vår databas utan bara sådant som är relaterat till uppdrag.
  • Det är enkelt att avsäga sig information från oss, via länk i nyhetsbrev eller via mejl och telefon.
  • Varje kund/kontakt har rätt att begära ut information om sina sparade uppgifter och/eller begära att all sparad information raderas.