Struktur och kultur

En helhetssyn med människan i centrum

STQMs konsulter arbetar med människor som utgångspunkt för utveckling av företag som vill växa och organisationer som vill förändra sig.

En viktig grund för att lyckas med sitt företagande eller verksamhet är att ha en bra affärsidé, en genomarbetad strategi och effektiva processer. Men det är människornas förmåga och drivkraft som avgör om det verkligen kommer lyckas. Därför måste man också jobba med relationer och attityder och med chefernas sociala färdigheter. Omistliga ingredienser i verksamhetsutveckling är gemensamma mål och förståelse för helheten, samtidigt som hänsyn måste tas till individers preferenser, kompetenser, värderingar och drivkrafter.

Sedan starten 1999 har denna helhetssyn på verksamhetsutveckling varit vår filosofi och vår gemensamma nämnare. Vi vet hur man skapar och behåller engagemang och motivation.

Värdeskapande kompetens

Vi hjälper verksamheter att skapa ett tydligt ledarskap, samt den struktur som behövs för en engagerad och framåtlutad organisation. Vi har väl utvecklade metoder för att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Vårt engagemang i kvalitetsfrågor är avgörande för att nå den höga kundnöjdhet vi tilldelas. Det är ett gemensamt ansvar för våra konsulter och samarbetspartners att sträva efter kundnöjdhet genom att utveckla sin egen kompetens och genom att efterleva våra processer. För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning genomför STQM regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdhet.

Våra konsulter och specialister har spjutspetskompetens inom sina områden, och deras dokumenterade erfarenheter och resultat är en kvalitetsstämpel på förmågan att leverera ledarskapsutveckling som skapar verksamhetsnytta i vardagen. Vi samarbetar alltid för att skapa kompetenssynergier och största möjliga nytta för kunden.

Vi bidrar med kunskap och konsultstöd

Vi stärker våra kunders ledarskap och framgång genom att bidra med kunskap och konsultstöd kring kommunikation, psykosocial arbetsmiljö och stress, ledarskap, beslutsfattande och hur vi når våra uppsatta mål. Vi har ett stort intresse för och kunskap om drivkrafter och hjärnans betydelse för vårt agerande och ledarskap. Vi bidrar därför även med kunskap om emotionell intelligens och personliga värderingar och preferenser samt dess betydelse för vårt beteende och ledarskap.

Vi arbetar med föreläsningar, workshops, träning av individer, grupper och organisationer. Vårt arbete har en stark vetenskaplig förankring i evidensbaserade modeller för framgångsrik utveckling av människor och processer och vi har ett stort nätverk som vi samarbetar med.

Spetskompetenser som tillsammans skapar bredd

Vi har utvecklat program för ledar-, kultur- och organisationsutveckling. Vi arbetar med coaching, rådgivning och feedback-träning. Vi håller korta inspirationsföreläsningar, vi genomför workshops och grupputvecklingsinsatser och levererar ledarskapsprogram med innehåll att leda sig själv, leda andra, värdebaserat och kulturbärande.

Vi har effektiva utbildningar i arbetsmiljö som hjälper chefer och ledare att axla sitt lagstadgade ansvar och vi har ett egenutvecklat digitaliserat stöd för arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Vi går in som projektledare och stärker ledare inför nya utmaningar.

Vi håller föreläsningar och bistår med rådgivning kring hur du kan sätta mål och nyckeltal. Sist men inte minst hjälper vi våra kunder effektivisera och kartlägga sina processer och sitt arbetssätt.

Kort och gott försöker vi göra allt för att våra kunder ska utveckla den fulla potentialen i sig och sina medarbetare.

Marknadens bästa ledarskapskonsulter