Konflikter på arbetsplatsen - hur ska de hanteras?

Konflikter betraktas näst intill uteslutande som något negativt, någonting som tär på relationerna på arbetsplatsen och som bör undvikas i allra högsta mån. Det sistnämnda är dock sant, konflikter bör självklart alltid undvikas men inte till den nivå att den skippade konflikten i sig blir föremål för ansträngning i relationen. En konflikt kan på många sätt faktiskt vara konstruktiv och givande om den hanteras på rätt sätt och alla inblandade är beredda att göra sitt yttersta för att låta konflikten mynna ut i någonting positivt som på sikt gör att man i framtiden förhindrar uppkomsten av ytterligare konflikter.

För många konflikter på arbetsplatsen uppstår i oenighet eller en icke delad samsyn på exempelvis det problem eller den uppgift som står i fokus att lösas. När man hanterar denna typen av konflikter på arbetsplatsen så finns där en distinkt skillnad i utfallet beroende på hur man väljer att hantera konflikten när den väl har uppstått.

Thomas Jordan heter en forskare som har arbetat fram många teorier kring konfliktvägledning och hur man bygger robusta samarbetsorganisationer och många konsulter som arbetar med grupp- och ledarskapsutveckling använder sig frekvent av hans teorier i de processer som de tillämpar i den dagliga verksamheten. För ofta är det bristen på grupputveckling och en tydlig struktur och målsättning som leder till att konflikter uppstår och det blir därför viktigt att som grupp kontinuerligt tillämpa och använda sig av beprövade metoder för grupputveckling för att på så vis kunna skapa ett arbetsklimat som främjar samarbete samtidigt och bidrar till en förebyggande miljö i fråga om konflikters uppkomst.

ABC-modellen för att hantera konflikter på arbetsplatsen

Många konsulter som arbetar med att hjälpa företag och organisationer med just konflikthantering applicerar den så kallade ABC-modellen i sitt arbete. ABC-modellen är från början framtagen av den norske forskaren Johan Galtung och syftar till att hjälpa till med att bearbeta konflikter ur flera olika perspektiv. Modellen utgår från tre frågor:

  1. Vad handlar konfliktens sakfrågor om?
  2. Hur gör vi mot varandra?
  3. Vilka känslor driver och motiverar parternas agerande?

Allt som allt så är det viktigt att som arbetsplats vara rustad för att kunna hantera konflikter av olika karaktär och som chef är det extra viktigt att ha rätt verktyg med sig så att man på bästa sätt kan hitta en lösning som gynnar arbetsplatsen bäst i det långa loppet. En chef ska vara duktig på att se människorna i konflikten och med utgångspunkt i detta skapa förståelse för de olika synpunkter som framförs. Det är också viktigt att man som chef har förmågan att gå ur sin ledarroll när konflikter uppstår och vågar ta ett mer personligt och jämlikt ansvar för att eventuella felaktigheter hanteras på ett korrekt sätt.

Att hantera konflikter på arbetsplatsen eller var som helst för den delen är oftast lättare sagt än gjort, och avslutningsvis kan man säga att det viktigaste är att våga fråga för att på så sätt komma åt kärnan i konflikten. Konflikter är oftast mångbottnade och det som tillsynes verkar vara katalysatorn till konflikten kan mycket väl vara någonting annat och underliggande aggressioner hanteras på bästa sätt genom en sansad dialog mellan de bägge parterna under vägledning av en chef eller liknande. Konflikter ska hanteras innan de blossar upp och bli förstora, grundinställningen bör vara att ur konflikten kommer utveckling och en chans att bygga nya broar på arbetsplatsen för ett framtida bra samarbete.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet