Helhetssyn på verksamhetsutveckling

Våra kompetensområden

Ledarskap, team och coaching

STQM utvecklar ledare i konsten att leda sig själva, sina medarbetare, team och verksam­het. Vi arbetar med ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och som coacher/rådgivare åt chefer och nyckelpersoner i företag, offentlig sektor och organisationer.

Verksamhetsstyrning

Vi erbjuder kvalificerad kompetens för integrerade utvecklingsinsatser inom alla led i organisationen. Vi har väl utveck­lade metoder för att skapa intresse, engagemang och delak­tighet bland medarbetarna.

Projekt

STQM bidrar till framgångsrika projekt genom att säkerställa en väl genomtänkt beställning, en effektiv ledning och ett bra projektteam. Våra projektmodeller anpassas alltid till kundens behov.

Tjänster inom välfärdssektorn

Vi har en bred kompetens för stöd till utveckling av innehåll och organisation av välfärdstjänster. Vi arbetar med genomlysning, utveckling och effektivisering av verksamheter.

STQMs helhetssyn på verksamhetsutveckling

STQM eftersträvar den balans mellan mjuka och hårda faktorer som all framgångsrik verksamhetsutveckling bygger på. Vår filosofi är att öka våra kunders medvetande och att därmed röra sig i pilens riktning för ökad effektivitet.

Helhetsperspektiv