Kvalitet i fokus på KUIs Rikskonferens

Den 8 mars deltog STQMs Dan Lindqvist som talare på KUIs Rikskonferens om kvalitet inom äldreomsorg med tema välfärdsteknik och ledarskap. Föredraget hade namnet ”Kvalitet i vardagen” och tog upp vikten att definiera betydelsen av kvalitet och andra centrala begrepp. Hur kan man integrera ett kvalitetsledningssystemet i vardagen, med syfte att skapa ett beteende till nytta för alla involverade?

Samband mellan struktur och resultat

Det är lätt att endast se SOSFS 2011:9 som ett myndighetskrav och därmed missa den utvecklingskraft som finns i dess innehåll. Ett medvetet arbete ger en bestående kvalitetshöjning över tid där personalen är en central kugge. Med syfte att visualisera målet (uppdraget) och vägen dit visade Dan en metod för målstyrning där även roller, indikatorer samt förutsättningar används. Metoden brukar förenkla hur man ska förhålla sig till olika delar i uppdraget.

Under presentation tittade vi också närmare på ett praktikfall där en inspektion skett hos utföraren för ”Bertil”, detta efter att klagomål kommit in. Syftet var att i dialog koppla bristerna till processer och rutiner som fallerat med målet att förstå vad en åtgärdsplan borde innehålla. Avslutningsvis diskuterades framtida viktiga områden inom äldreomsorgen. Mycket pekar på att det finns mycket att göra för att fortsätta att höja kvaliteteten inom äldreomsorgen och att personalen fortsatt är den viktigaste kuggen, trots införande av ny och bra teknik.

Kvalitet i vardagen – så jobbar vi

När STQM träffar verksamheter med krav på och behov av att införa, utveckla eller förändra ledningssystemet som SOSFS 2011:9 blir en av frågor vanligen ”hur genomför man enklast arbetet och inför det i verksamheten, finns det någon metod?” Svaret på frågan är ja, där vi med fördel använder oss av en ”målstyrningsmetod”. Det innebär att vi först delar upp och betraktar verksamhetens vardagsarbete i tydliga påverkbara delar som vi kallar perspektiv. Varje perspektiv har en given funktion i att genomföra uppdraget som beställaren definierat. Effekten blir en tydlig koppling till kvalitetsledningssystemet som är enklare förstå. Det kallar vi kvalitet i vardagen.

Ta en kontakt med oss så berättar vi mer om hur arbetet går till eller läs mer om vårt erbjudande här