Stort intresse för socialtjänst utan biståndsbedömning

STQMs seminarium i fredags den 24 april, Socialtjänst utan biståndsbedömning, väckte stort intresse. Mer än 200 personer lyssnade till intressanta föreläsningar och deltog i diskussion om öppna sociala tjänster.

Öppna tjänster handlar om att göra socialtjänsten mera tillgänglig. Den enskilde kan utan föregående myndighetsbeslut, vända sig direkt till den som utför sociala stödinsatser, till exempel en öppen mottagning för barnfamiljer eller en öppen missbruksmottagning.

Linköpings kommun är föregångare till socialtjänst utan biståndsbedömning. Om detta berättade kommunalrådet Eva Lindh och planeringsledare Elisabeth Ekström Ulvenäs. Servicetjänsterna har funnits i mer än 20 år och erbjuds i stor politisk enighet mellan partierna. Tjänsterna är i hög grad uppskattade av brukarna. Med dessa tjänster når Linköping också fler brukare. Och detta utan att kostnaderna i Linköping är högre än i andra motsvarande kommuner. Men utvecklingen är kontroversiell. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att i princip alla sociala insatser som riktas till individen ska biståndsbedömas och beslutas i myndighetsutövning. Frågan prövas f.n. i rättsprocesser mellan IVO och Linköpings kommun.

Vid seminariet presenterade Åke Svenson och Eva Arvidsson i STQM en nationell kartläggning av öppna sociala tjänster. Två enkäter har gjorts, med svar från mer än hälften av landet kommuner. 98% av kommunerna anger att de erbjuder öppna sociala tjänster inom individ- och familjeomsorgen. Cirka 79% av kommunerna erbjuder sådana tjänster inom äldreomsorgen. Och det är många olika typer av tjänster som kommunerna erbjuder. En kalkyl utifrån kartläggningen visar att mer än 250 000 brukare nås av öppna sociala tjänster i de 50% av landets kommuner som svarat på enkäterna.

Docent Martin Börjeson, från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet, berättade om den utvärdering av Linköpings servicetjänster som pågår. Utvärderingen handlar bl.a. om hur utvecklingen av servicetjänster påverkar det sociala arbetet – når t.ex. socialtjänsten enskilda och familjer tidigare? Andra frågor berör vilken betydelse tjänsterna har för brukarna – får de sina behov tillgodosedda och fungerar rättssäkerheten?

Departementsrådet Per-Anders Sunesson berättade om förberedelse inom socialdepartementet på en översyn av socialtjänstlagen. Det handlar om utmaningar i ljuset av frågan: Vilket samhälle vill vi leva i? Sunesson menar att en översyn bör föregås av en ordentlig socialpolitisk debatt. Direktiven bör formas i bred dialog med brukare, professionella och medborgare i allmänhet. En rad frågor är aktuella: Vad ska vara statens respektive kommunernas ansvar? Hur ser vi på framtidens barnavård, missbrukarvård, äldreomsorg?

Seminariet avslutades med ett panelsamtal om vad öppna tjänster betyder i framtidens socialtjänst. Här deltog Eva Lindh, Martin Börjeson och Per-Anders Sunesson, samt Andrea Ström (m), socialpolitiker i Stockholm stad och Karl Gudmundsson, ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).

Vid seminariet presenterades en rapport med seminariet tema som titel Socialtjänst utan biståndsbedömning. Utgivare av rapporten är STQM Management, Linköpings kommun, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping samt Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet.


Vill du beställa rapporten ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”?
Mejla oss dina kontaktuppgifter och antal exemplar du önskar köpa. Priset för rapporten är 140 kr (ex moms). Porto tillkommer.

Socialtjänst utan biståndsbedömning - rapport