Välfungerande team är en förutsättning för trivsel och effektivitet

Vi vet från forskning att välfungerande team är en förutsättning för trivsel och effektivitet i arbetsgrupper.

Långt ifrån alla arbetsgrupper och team får dessvärre  möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra.

Hur ser det ut hos er? Har ni gemensamma mål och behov av att samarbeta för att nå målen? Präglas ert  team av tillit och förtroende för varandra? Vilka beteenden är önskvärda och vilka belönas? Kort sagt hur säkerställer ni effektiva samarbeten och arbetssätt i teamen?

Vi vet vad som krävs för välfungerande team

Vi vet under vilka förutsättningar arbetsgrupper och team kan fungera optimalt  och har vassa verktyg och metoder och har hjälpt många kunder i deras  teamutveckling.  Därför kan vi erbjuda en mycket effektiv digital work-shop som på bara en halvdag  kommer ta er långt i detta viktiga arbete!

Hur går det till att bygga välfungerande team?

Teamutvecklingsinsatsen genomförs som en processinriktad workshop som inleds med ett teoripass för ökad förståelse för vad ett team är respektive vad som utmärker effektiva team. Inför workshopen fyller deltagarna i ett frågeformulär,  där teamets samarbete och arbetssätt bedöms av var och en av deltagarna. Under workshopen arbetar ni gemensamt med ert resultat och avslutar med att  reflektera över ert sätt att tillsammans jobba med resultatet. Team Pro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

Workshopen genomförs som en halvdag (4 timmar) digitalt.

Efter workshopen kommer ni ha

  • Insikt i vilka starka beteenden ni har som team, och vilka beteenden ni behöver utveckla
  • En tydlig handlingsplan för hur ni ska utveckla ert samarbete och era arbetssätt (beteendeprocesser)
  • Gemensamma verktyg och ett gemensamt språk kring samarbete och beteendeprocesser

För vem?

Målgruppen är team av medarbetare, chefs- eller ledningsgrupper som vill  utveckla sina arbetssätt och samarbeten. Teamen kan både vara mer stabila/permanenta team inom en viss avdelning/enhet, men också mer temporära team som arbetar tvärfunktionellt, t ex projektgrupper.

Ur innehållet workshopen

  • Forskningen om effektiva team – IPO och beteendeprocesser
  • Vad utmärker ett riktigt team vs pseudoteam?
  • Genomgång av teamets resultat i TPI, TeamPro Indicator
  • Gruppövningar kring resultatet som leder fram till tydliga utvecklingsområden och handlingsplan
  • After action review – en strukturerad reflektion om dialogen/processen

Läs mer här om Teampro !

Välfungerande team vägen till framgång

Välfungerande team med Teampro