Arbetsmiljöombud – en nyckelperson på arbetsplatsen

Vår kollega och specialist inom arbetsmiljöfrågor, Milla Jonsson, anser att varje företag och organisation bör ha minst ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud eftersom det gagnar både medarbetarna och arbetsgivaren. Här reder hon ut begreppen kring denna viktiga nyckelroll i arbetsmiljöarbetet.

Under alla år som jag har arbetat med arbetsmiljöfrågor har jag vurmat för just skyddsombuden eller arbetsmiljöombuden som de också kallas sedan några år tillbaka. Arbetsmiljöombudets roll är otroligt viktig sett ur medarbetarnas perspektiv men även för arbetsgivaren. Varför? Jo, därför att arbetsmiljöombudet är den person som ger medarbetarna en röst i arbetsmiljöfrågor men är också den person som ska samverka med arbetsgivaren kring frågor som rör det lokala arbetsmiljöarbetet.

Viktigt att reda ut ansvarsfördelningen

När det kommer till arbetsmiljöansvaret så ligger huvudansvaret alltid på arbetsgivaren och enligt arbetsmiljölagen är denne skyldig att samverka med sina arbetstagare. Detta samarbete eller samverkan sker bland annat via arbetsmiljöombudet.

Det finns ofta en viss otydlighet kring arbetsmiljöombudets roll och flera deltagare på mina utbildningar för arbetsmiljöombud har trott att det är de som är ansvarig för arbetsmiljön – liksom deras arbetsgivare! Det tvivlet kan vi undanröja redan nu – arbetsmiljöombudet ansvarar inte för arbetsmiljön utan endast för att övervaka att arbetsgivaren uppfyller sitt åtagande kopplat till arbetsmiljöansvaret. Det är alltid arbetsgivaren som är den ytterst ansvariga! Detta ansvar kan ej delegeras bort annat än till chefer i organisationen och det som då delegeras är ansvaret att utföra arbetsmiljöarbetsuppgifter.

Ibland har det hänt att jag har haft chefer som deltagare på mina skyddsombudsutbildningar. Det tycker jag är bra eftersom det visar på ett djupt intresse. Men de kan inte själva kandidera till rollen – det är ju till chefen som arbetsmiljöombudet ska vända sig i första hand när det uppstått ett problem på arbetsplatsen.

En viktig och ibland utsatt roll

Jag anser att alla företag bör ha ett eller flera arbetsmiljöombud beroende på storleken på företaget. Anledningen är att just den rollen kan göra en skillnad för en enskild medarbetare. Jag har haft några fall av mobbning där arbetsmiljöobudet varit både den stödjande som räddande personen. För till skillnad från en lokalt fackligt förtroendevald kan arbetsmiljöombudet agera på ett helt annat sätt, genom att exempelvis vända sig till Arbetsmiljöverket om den psykosociala arbetsmiljön brister.

Hur kommer det sig då att det är så svårt att få medarbetare att vilja ta på sig denna roll? En anledning tror jag beror på att det råder en stor oklarhet kring vad den egentligen innebär. Dessutom tror många att det är arbetsmiljöombudet som blir ansvarigt för arbetsmiljön, vilket naturligtvis inte stämmer! Slutligen upplever jag att det på vissa företag inte råder tolerans för denna roll och jag har talat med medarbetare som sagt att de gärna vill bli arbetsmiljöombud men är lite oroliga för hur arbetsgivaren kommer att agera.

Vilka lagar gäller?

Låt oss titta på vad är det för roll som ett arbetsmiljöombud uppbär enligt de lagar och föreskrifter som vi har i vårt land. Först och främst säger Arbetsmiljölagen i sjätte kapitlet att en arbetsgivare ska samverka med arbetstagare. I och med detta utses ett arbetsmiljöombud. Förutom arbetsmiljölagen regleras även arbetsmiljöombudets roll via arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och – om det finns – även via kollektivavtalet.

Finns ett kollektivavtal omfattas arbetsmiljöombudet även av Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Denna lag skyddar såväl de fackligt förtroendevalda som arbetsmiljöombuden via ett förstärkt anställningsskydd.

Tillsättning av arbetsmiljöombud

På privata företag med minst 5 anställda utan kollektivavtal är det medarbetarna själva som utser skyddsombudet. Finns det däremot kollektivavtal samt en lokal facklig klubb eller föreningen, ja då är det de som utser arbetsmiljöombudet. Här blir kollektivavtalet viktigt eftersom det även skiljer på tjänstemän och arbetare. På företag och organisaitoner som har båda varianterna finns oftast arbetsmiljöombud som företräder utifrån tillhörighet.

Inom stat, kommun och landsting är det alltid de lokalt förtroendevalda som utser arbetsmiljöombudet.

En förebyggande roll

En stor del av arbetet som ingår i arbetsmiljöombudets roll är förebyggande utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden. Eftersom arbetsmiljöombudet finns på plats och träffar sina kollegor dagligen är det många gånger denna person som ser och kan agera när arbetsmiljön inte alltid är som den borde.

I rollen ingår även att få vara med i det strategiskt förebyggande arbete som bedrivs på arbetsplatsen. Det kan vara allt ifrån planering av förändringar som är kopplade till omstrukturering, till att en maskinpark ska bytas eller att nya policys och rutiner ska skrivas eller uppdateras. Då kan förutom arbetsgivaren även arbetsmiljöombudet informera sina kollegor.

Om det sker någon form av tillbud eller olycka ska naturligtvis arbetsmiljöombudet involveras. I samarbete med arbetsgivaren ska det göras en utredning där även arbetsmiljöombudet kan föreslå åtgärder för att förebygga att det inte händer igen. Om en handlingsplan kommer på plats är det arbetsmiljöombudets ansvar att övervaka att arbetsgivaren uppfyller det som står där.

När det kommer till individärenden är det upp till den enskilde medarbetaren att godkänna arbetsmiljöombudets deltagande – det sker ej per automatik. Det som kan vara fint att veta är att arbetsmiljöombudet har tystnadsplikt och inte får bryta denna.

Vad skiljer arbetsmiljöombudet från de fackliga?

Arbetsmiljöombudets roll kan tyckas förvillande lik det fackliga ombudets, men det finns några viktiga skillnader. Först och främst så företräder arbetsmiljöombud samtliga medarbetare – vare sig om de är med i facket eller inte. Arbetsmiljöombudet kan agera på ett arbetsmiljöproblem som en arbetsgivare inte har löst trots att detta påtalats, genom att göra en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Denna rättighet har inte de fackliga ombuden. Slutligen, vid allvarlig fara för liv och hälsa där det finns en påtaglig risk för att någon ska skadas allvarligt och arbetsmiljöombudet inte får tag i arbetsgivaren eller anser att det är en akut situation, då kan arbetsmiljöombudet lägga ett skyddsombudsstopp.

Arbetsmiljöombudet är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats, inte bara för arbetstagarna utan även för arbetsgivaren. Arbetsmiljöombudet har dessutom rättigheter att agera om arbetsgivaren inte fullföljer sitt arbetsmiljöansvar och arbetsgivaren får inte stoppa eller försvåra det arbetet.
För att kunna göra ett bra jobb behöver arbetsmiljöombudet ha goda kunskaper inom arbetsmiljö. Därför har arbetsmiljöombudet rätt till såväl utbildning som adekvat information från arbetsgivaren, för att kunna informera medarbetarna om saker som sker på företaget.

Sammanfattningsvis önskar jag att det fanns fler arbetsmiljöombud på våra arbetsplatser! Personer som är genuint intresserad av arbetsmiljöfrågor men som även förstår innebörden av samverkan – ett gott samarbete där alla ser fördelen utifrån ett långsiktigt perspektiv är gynnsamt för både medarbetare och arbetsgivare.

Milla Jonsson
Ledarutvecklare och specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt