Egot, självet, personan och kopplingen till EQ

Forskning visar att emotionell intelligens (EQ) kan ha större påverkan på arbetslivet än man tidigare insett. Människor med högre EQ är nämligen mer produktiva och presterar bättre än sina kollegor med lägre EQ.

Vanliga problem i arbetslivet – bristfälligt ledarskap, låg produktivitet eller hög personalomsättning – skulle alltså kunna hanteras effektivare om företag och organisationer blev mer medvetna om betydelsen av EQ, både i rekryteringsprocessen och i utvecklingen av medarbetare. För vad händer när man arbetar aktivt med EQ i en organisation? De största vinsterna finns att hämta i förbättrad kommunikation, större lyhördhet och tolerans samt förmågan att knyta kontakter och skapa nätverk.

EQ och Jung

Hur hänger då EQ ihop med Jungs teorier om självet, egot och personan? Jo, enligt Jung har vi tre själsliga skikt som påverkar vårt beteende. Man skulle kunna jämföra dessa som skal på en lök.

Självet är den egentliga själen. Detta är vad vi kommer in i livet med som barn. Som barn agerar vi spontant efter våra känslor driver oss att göra. Detta förhållningssätt kommer ganska snabbt att påverkas av den sociala strukturen som tvingar oss att anpassa oss till andra människor. Det är denna anpassning som blir det vi kallar för egot. Men vårt själv är kärnan av vår lök i metaforen.

Psykologen Jerome Kagan har specialiserat sig på detta ämne. Han började på sjuttiotalet med att studera temperament hos barn. Ett studerade exempelvis hur benägna de var till att ta kontakt med främlingar. Dessa studier visade att vissa barn var väldigt reserverade och försiktiga, medan andra barn var öppna och nyfikna. Jerome testade sedan samma barn flera gånger när de var i olika åldrar. Det intressanta var att de barn som var öppna som 4-åringar, i 90% av fallen var det även som vuxna. Det han undersökte var alltså självet, den del av vår personlighet som är medfödd.

Egot, eller jaget, är vår själ men inslagen i en ”väv av socialt presentpapper”. Vi har tvingats av vår omvärld att medvetet eller undermedvetet genomföra förändringar i hur vi beter oss. Vi har gjort dessa förändringar för att bli uppmärksammade, älskade och accepterade.

För de flesta absorberas förändringarna av egot och vi glömmer bort hur vi var som barn. Våra förändringar cementeras och vi kapslar in vår egentliga kärna av beteende. Familj och uppväxt sägs ha stört påverkan på vårt ego.

Ovanpå egot finns sedan ytterligare ett skikt av medvetet beteende, nämligen vår Persona. Persona är vår strategi för att uppnå det som vårt ego vill ha. Den populära symboliken för att gestalta persona är den venetianska teatermasken. Detta är vår fasad mot omvärlden. Vår persona är alltså det som andra ser medan vårt ego och vårt själv är dolt.

Kännetecken på hög EQ

Vi menar att ett utvecklat ”jag” sannolikt är en person som:

  • Förstår sina egna känslor och kan identifiera dessa när de dyker upp
  • Kan kontrollera sina känslor och impulser
  • Har en förmåga att läsa andra människors känslor
  • Vågar utmana sin egen lättja/rädsla för att nå ökad kunskap genom att lämna sin komfortzon
  • Löser konflikter med hjälp av logik och empati
  • Kan erkänna misstag
  • Välkomnar utveckling i sitt liv
  • Kan bearbeta och acceptera det förflutna utan att det förgiftar nuet

Eller mer kortfattat, har en hög EQ.

Charlotte Sehlse
VD STQM Management