Förebyggande arbetsmiljöarbete är en investering för framtiden

I slutet av oktober kom en rapport från Skandia gällande sjukskrivningar där man kan utläsa att samhällsförlusten kopplat till ej utförd arbetsinsats uppgår till astronomiska 62 miljarder, och då är siffrorna räknade i underkant. Milla Jonsson funderar över kunskapsbristen kring rehabilitering som hon möter hos många företag och organisationer.

Ett utdrag ur artikeln Sjukskrivningarna kostar oss astronomiska 62 miljarder kronor

I slutet av oktober kom en rapport från Skandia gällande sjukskrivningar där man kan utläsa att samhällsförlusten kopplat till ej utförd arbetsinsats uppgår till astronomiska 62 miljarder, och då är siffrorna räknade i underkant. Av Försäkringskassan registrerade sjukärenden är 45 procent möjliga att direkt koppla till psykisk ohälsa under det första kvartalet [1]. Det är en paradox, eftersom vi aldrig haft det så bra som idag! Vi lever i ett modernt samhälle med alla möjligheter och ändå mår vi sämre än någonsin mentalt.

Siffrorna förklarar med en stor tydlighet varför det är så viktigt att arbeta förebyggande både för att förhindra ohälsa, men även att agera snabbt när det kommer till rehabilitering. Det är ett misslyckande sett ur ett samhällsperspektiv att vi har långa och många sjukskrivningar. En av orsakerna är att vi har misslyckats med det förebyggande arbetet, men även att samhällsstrukturen förändrats när det kommer till det sociala samspelet mellan individer.

Kunskapsbrist leder till onödiga förluster

Att redan i ett tidigt stadium erbjuda hälsoriktade och förebyggande insatser till en snabb rehabilitering från arbetsgivarens sida är oerhört viktigt, inte minst för en snabb återgång till arbetet. Genom att minska sjukskrivningarna med en tredjedel skulle den samhällsekonomiska vinsten öka med 20,7 miljarder kronor under 2017 enligt Skandias rapport.

Det som slår mig varje gång som jag föreläser inom ämnet arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till rehabilitering är att kunskapen inom ämnet är väldigt låg. Detta gäller såväl arbetsgivare och skyddsombud som fackliga ombud. Många gånger har kunskapsbristen bidragit till mer långdragna rehabiliteringsärenden än nödvändigt där medarbetare inte har fått korrekt hjälp för att snabbt kunna komma tillbaka i arbete. Kostnaden blir inte hög endast ekonomisk utan även hög sett till lidande hos enskild individ och påfrestningar för företag och samhälle.

Förebyggande arbetsmiljöarbete är en investering

Från mitt perspektiv är ett förebyggande arbete kopplat till rehabilitering [2] en investering för ett företag. I dagens moderna samhälle är kunskap och tillgång till rätt kompetens hos medarbetare oerhört viktigt för ett företags långsiktiga konkurrenskraft! När ett företag har många korta och långa sjukskrivningar får övriga medarbetare bära bördan av arbetsuppgifter som behöver utföras, vilket i sin tur försvagar företagets organisation.

Att ha obalans mellan krav och arbetsbelastning är en del av problemet som bidrar till psykisk ohälsa. Genom att inte ha kontroll på hur mycket medarbetare arbetar, trots att lagen [3] föreskriver detta, öppnar vi upp för beteenden som i grund och botten inte bidrar till återhämtning och hälsa. Vi vet dessutom att i försvagade organisationer finns en högre procent av psykisk ohälsa, konflikter och kränkningar som mobbning.

Genom att lägga ett större fokus på ett förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till hälsoinsatser kan både lidandet utifrån enskild individ minska – och samhället sparar miljarder kronor i förlorade arbetsinsatser.

Läs hela artikeln här. 

Milla Jonsson
Specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, STQM

Fotnoter

[1] Samhällsförlusten av sjukskrivningar: 62 miljarder kronor, Skandia 2018

[2] AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

[3] Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 § 8, AFS OSA 2015:4 §§9-12, AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid, Arbetstidslagen.