Skaffa dig koll på de nya reglerna kring rehabilitering

Den första juli 2018 införs nya regler som innebär att arbetsgivare tilldelas att effektivt medverka till rehabilitering av medarbetare, ett ansvar som är lagstadgat. Vad innebär dessa förändringar för arbetsgivare och medarbetare i praktiken? STQMs Milla Jonsson guidar dig igenom vad du behöver göra för att inte hamna på fel sida om lagen och dra på dig onödiga kostnader!

Syftet med rehabilitering är att den sjukskrivna skall komma tillbaka, helt eller delvis, i arbete så fort som möjligt. När en medarbetare är sjukskriven en längre tid har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar att medverka till en effektiv rehabilitering. Det är bra. Både för den som är sjuk och för arbetsgivaren.  Stort ansvar läggs på arbetsgivaren, men det ställs också krav på samverkan från medarbetaren.

Som arbetsgivare har du allt att vinna och inget att förlora på att känna till reglerna och därmed skapa förutsättningar för en korrekt hantering, ett gott ledarskap, ett snabbare tillfrisknande och lägre kostnader. Vilka regler och lagar handlar det om? Vad har förändrats? Vad måste du göra?

Detta innebär de nya reglerna

De nya reglerna innebär inte ett utökat rehabiliteringsansvar i sig för arbetsgivare. Det blir dock en tydligare en dokumentationsskyldighet. Denna skyldighet bottnar i att det ska bli lättare för både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att utöva tillsyn när det kommer till att arbetsgivaren fullföljer sitt rehabiliteringsansvar.

  • Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en plan senast dag 30 om det antas att medarbetaren kommer att vara sjuk i minst 60 dagar. Försäkringskassan kan begära att få ta del av planen i syfte att utöva sin uppgift som tillsynsmyndighet.
  • Arbetsmiljöverket kan begära att få dokumentation som styrker både hur arbetsgivaren arbetar utifrån det Systematiska arbetsmiljöarbetet AFS 2001:1 samt Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1.
  • De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2018. Beträffande personer som är sjukfrånvarande vid den tidpunkten föreslås att den nya skyldigheten ska gälla, men planen behöver inte vara upprättad förrän den 30 september 2018.

Så hanterar du långa sjukskrivningsfall

Grunden för att en medarbetare är sjukskriven är att denne inte kan utföra ett arbete av värde för arbetsgivaren. Skulle det visa sig att arbetsoförmågan är bestående och det även finns ett medicinskt underlag även bekräftar detta så behöver arbetsgivaren inte upprätta någon rehabiliteringsplan enligt de nya kraven. Skulle situationen däremot förändras på så vis att något i medarbetarens hälsotillstånd förändras till det bättre, då är det dags att genast upprätta en rehabiliteringsplan. Det innebär att arbetsgivare måste föra en kontinuerlig dialog med sina medarbetare och att medarbetaren måste delta i sin egen rehabilitering.

Vikten av samverkan

Ambitionen är att en arbetsgivare i största möjliga mån ska samverka med arbetstagaren för att ta fram en rehabiliteringsplan som är hållbar för båda parter. Det är viktigt att framhålla att arbetstagare har ett långtgående ansvar att bidra till sin egna rehabilitering och att konsekvenserna av samarbetsvägran kan bli arbetsrättsliga.

Eftersom intentionen med en rehabilitering är att återfå en medarbetare i arbete snarast, är det viktigt att processen startar tidigt, och med detta även dokumentationen. Ibland bara med ett konstaterande att man inte vet vad som ska göras och därefter får man successivt fylla på med aktiviteter. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att dokumentera de insatser som görs och dokumentationskravet är med andra ord centralt för framtagandet av rehabiliteringsplan.

Arbete, förebyggande och aktivt, med arbetsmiljön på arbetsplatsen är en investering. Att inte arbeta förebyggande är i längden något som kommer att drabba företaget ekonomiskt och varumärkesmässigt. En långtidssjukskrivning kan landa på sexsiffriga belopp för arbetsgivaren! Det gäller att förstå värdet av ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete där man arbetar såväl förebyggande som strukturerat när något har hänt.

Milla Jonsson
Specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, STQM

Läs hela artikeln här. 


Utbildning om rehabilitering

Du har väl inte missat att vi erbjuder en heldagsutbildning med Milla för chefer, arbetsgivarrepresentanter, HR, skyddsombud och fackliga ombud som vill fördjupa sina kunskaper kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen skräddarsys för grupper om minst fem deltagare.