Systematiskt arbetsmiljöarbete – aktuellare än någonsin

Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har under senare år blivit allt bättre. Detta tack vare en tydlig lagstiftning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Dock ser vi att risken är stor att den trenden nu bryts på grund av de påfrestningar som myndigheter och välfärdsföretag utsätts för.

När kommuner t.ex. väljer att anmäla sig själva till Inspektionen för vård och omsorg p.g.a. kritiska brister i mottagandet av ensamkommande barn, är det en allvarlig varningssignal även ur arbetsmiljösynpunkt. Vi på STQM betonar vikten av att kommuner, landsting och företag fortsätter att utveckla SAM. Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att verksamheten i alla avseenden drivs så att arbetsmiljölagens intentioner uppfylls.

SAM ger en utmärkt möjlighet att förebygga olycksfall, ohälsa, belastningsskador mm. och på många håll fungerar arbetet väl. Men det finns samtidigt en risk att man med sina invanda rutiner inte arbetar tillräckligt med riskanalyser och med det preventiva arbetsmiljöarbetet. Man får ett reaktivt förhållningssätt istället för ett proaktivt.

SAM bör med fördel integreras såväl i den övergripande verksamhetsplaneringen som i den kontinuerliga verksamhetsuppföljningen under året. Det ger möjligheter att löpande följa upp t.ex. sjukfrånvaron och tidigt uppmärksamma negativa tendenser.

Redan 2014 kunde vi hos flera av våra uppdragsgivare se att resultaten i medarbetarundersökningarna försämrades efter en rad av år med förbättrade resultat. Det har lett till olika typer av uppdrag i STQM under det senaste året för att motverka ytterligare försämringar och vända trenden till en positiv utveckling.

En av de metoder som vi erbjuder är snabba, korta och återkommande mätningar av läget och av arbetsmiljön. Där kan tendenser och effekten av konstruktiva förbättringsåtgärder snabbt uppmärksammas. Inom SAM kan STQM dessutom erbjuda:

  • Stöd för att säkerställa att organisationen uppfyller lagstadgade krav
  • Stöd i uppbyggnaden av ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Att fungera som coach inom arbetsmiljöområdet till personalchefer och till operativa chefer

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa just er verksamhet med systematiskt arbetsmiljöarbete!