Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. STQM har utvecklat ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem vad och hur.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) definieras i arbetsmiljölagen som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. För företag med fler än nio anställda krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Här kan du se ett exempel på ett generiskt ledningssystem inom systematiskt arbete som STQM byggt

Nå målen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete – vi hjälper dig!

Vi kan effektivt hjälpa er uppfylla lagens krav och samtidigt ge er en värdefull utveckling och kvalitetsförbättring. Ansvaret kan ni inte delegera till oss eller någon annan. Men vi garanterar att det blir betydligt lättare att bära med vår insats. Vi stöttar er i införandet och ni kommer ha en effektiv modell och process som borgar för delaktighet och som säkerställer att arbetsmiljöarbetet går som en dans. Det blir en naturlig del av verksamheten – systematiskt som lagen föreskriver.

Ladda ner vårt produktblad kring SAM.