Kan ett transformativt ledarskap påverka välmåendet hos medarbetarna?

Läs vår samarbetspartner Yvonne Forsyths tankar om det transformativa ledarskapet:

Införandet av Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har bidragit till att det finns ett större fokus och ansvar på organisationens och ledarnas roll att hantera medarbetares hälsa. Frågan som ställs i allt högre grad är vad som nu krävs av en ledare för att hantera denna komplexa situation. Helt enkelt, hur kan chefer och ledare agera för att underlätta och ta ansvar för sina medarbetares välmående?

Ledarskapet har betydelse

Den senaste forskningen visar att olika former av ledarskap har olika inverkan på medarbetares välmående och hälsa. Kelloway och Barling (2010) går så lång att de hävdar att det finns ett kausalt samband mellan ledarskapsstil, missbruk av ledarställning, organisatorisk rättvisa och välmående bland medarbetare. Det är framförallt den anställdes närmaste chef/ledare som har den största påverkan på den anställdes välmående. Forskningsresultaten från empiriska studier visar konsekvent att dåligt ledarskap kan öka stress, känslor av hopplöshet, utbrändhet med ökad sjukskrivning som följd. Men man kan också se att vissa ledarskapsstilar har positiva effekter på anställdas välmående och det gäller framför allt det transformativa ledarskapet. Ledare som utövar beteenden i linje med ett transformativt ledarskap kan minska psykisk ohälsa, känslomässig utmattning, skydda mot utbrändhet och distansering bland anställda!

Motsatsen till det transformativa ledarskapet är det transaktionella ledarskapet. Ett transaktionellt ledarskap ses som instrumentellt och nära associerat med management – alltså chefskap i motsats till ledarskap. I ett transaktionellt ledarskap motiveras medarbetare av yttre belöningar för goda prestationer och måluppfyllande, ledarens uppgift är att övervaka och korrigera medarbetare genom (negativ) feedback och bestraffning. D.v.s. det sker ett utbyte mellan en viss uppgjord och genomförd prestation i utbyte mot en belöning och bygger på en individualistisk filosofi där ledare och följare motiveras av ett egenintresse.

Vad är ett transformativt ledarskap?

Det transformativa ledarskapet bygger på ett emotionellt engagerande av medarbetares moraliska värderingar. Man brukar prata om fyra beteendedimensioner:

1: Idealiserad påverkan – identifieringen av ledaren ökar genom att hen agerar som en moralisk förebild.

2: Inspirerande motivation – visar optimism, skapar mening och kommunicerar en attraktiv vision som visar vad som är möjligt att uppnå.

3: Intellektuell stimulans – uppmuntrar anställda till att ifrågasätta sina existerande föreställningar, omformulera problemställningar för att skapa förutsättningar för nya idéer och kreativitet.

4: Individuell omtanke – när ledaren tillhandahåller individuellt stöd och uppmuntran till prestation och utveckling. Empati, medkänsla och coachning efter varje individs behov är viktiga ingredienser.

Ibland ifrågasätts det transformativa ledarskapet och kritiker hävdar att transformativa ledare manipulerar och vilseleder medarbetare att frångå sina egna intressen för organisationens. Bass och Steidlmeier (1999) menar dock att ett äkta, autentiskt transformativt ledarskap måste bygga på moraliska, etiska och altruistiska grunder att tjäna andra;

“[…] it is at once a type of leadership grounded in values, based in trust and rooted in spirituality.”

Ett autentiskt transformativt ledarskap är därmed en process av ömsesidigt utbyte av socialt inflytande mellan ledare och medarbetare. Arnold et. al. (2007) visar betydelsen av att uppleva sitt arbete som meningsfullt, där det transformativa ledarskapet skapar ett högre syfte med arbetet och lyfter de dagliga aktiviteterna till en mer idealiserad nivå.

Det handlar inte enbart om yttre förutsättningar som finansiell belöning och arbetssituationen som sådan. Individer som ser sitt arbete som meningsfullt korrelerar positivt till en ökad tillfredsställelse i arbetet, en känsla av en bättre sammanhållning inom teamet och högre arbetsprestation.

Det handlar om beteende – inte personlighet

Det transformativa ledarskapet handlar om utövandet av vissa beteenden. Ledare “är” inte transformella eller transaktionella utan det handlar om hur de agerar. Modern neurovetenskap bevisar det vi länge vetat – att det går att lära sig och att vi kan utveckla vår förmåga att utöva ett transformativt ledarskap. Vi är inte födda talangfulla ledare utan kan vi skapa talang och gynnsamma beteenden med insikt, medvetande och träning. Kelloway och Barling (2010) liksom Arnold et. al (2007) hävdar att organisatorisk ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning i det transformativa ledarskapet har visat sig öka välmåendet hos anställda.

Genom att ledare och chefer blir medvetna om hur beteenden påverkar medarbetare förstår de hur de ska agera för att underlätta och förstärka hälsobringande beteenden.

Yvonne Forsyth
Ledarskapskonsult 

Litteratur

  • Arnold, K., Turner, N., Barling, J., Kelloway, E.K., McKee, M. C., 2007,  Transformational Leadership and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Meaningful Work, Journal of Occupational Health Psychology, 2007, Vol. 12, No. 3, 193–203
  • Bass, B. M., 1990, From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, JOURNAL OF MANAGEMENT 1990 Volym 16, 4 Sidor 693-703
  • Bass, B., Avolio, B.,Jung D., Berson, Y.,  2003,  Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership. Journal of Applied Psychology 2003, Vol. 88, No. 2, 207–218
  • Bass, Bernard M., Steidlmeier, Paul, 1999, Ethics, character and authentic transformational leadership behavior. Leadership Quarterly, 10489843, Summer99, Vol. 10, Issue 2
  • Gary Yukl, (2013) Leadership in organiszations, 8th edition, Pearson Education Limited 2013
  • Kelloway, E.K. and J. Barling, (2010) Leadership development as an intervention in occupational health psychology. Work & Stress Vol. 24, No. 3, JulySeptember 2010, 260279
  • Simon, H. (1947). Administrative Behavior. New York: The Free press.
  • Sveningsson, S., Alvesson, M., (2010) Ledarskap Liber AB, Printed by Sahara, Egypt
  • Zhu, W., Avolio, B., Riggio, R. & Sosik, 2011, J. The effect of authentic transformational leadership on follower and group ethics, The Leadership Quarterly 22 (2011) 801–817