Organisationskultur och mål

Organisationskulturen kan i mycket stor utsträckning antingen hjälpa eller stjälpa er att nå era mål. Genom att analysera, lära sig förstå och beskriva sin egen organisation öppnas möjligheten upp till att skapa en stödjande kultur i arbetet mot organisationens vision.

 Varför skall man arbeta med organisationskultur?

Det är en av de viktigaste ledarskapsfrågorna. Vi menar att organisationskultur handlar om hur man gör saker. En lönsam organisationskultur innebär att alla arbetar i samma riktning med hög kvalitet och motivation. Kultur och värdegrundsfrågor är en av de viktigaste processerna för verksamhetsutveckling i nutidens kunskapssamhälle.

Organisationskultur

Varför kan det vara svårt och varför behöver man analysera sin kultur för att kunna arbeta med den?

När vi i tillhör en särskild organisation tar vi denna kultur för given, som det naturliga. Den har vuxit fram genom åren och vi förhåller oss relativt omedvetet till spelregler som vi lärt oss genom andra medarbetare och sedan länge existerande beteendestrukturer. Kulturen är olika i olika organisationer, olika branscher och i olika regioner. Ofta kan vi märka ”sub-kulturer” inom olika avdelningar i en organisation. I samband med sammanslagningar eller omorganisationer blir de olika kulturerna ofta påtagliga. Vid fusioner mellan företag kan kulturerna bli avgörande för om en fusion ska bli framgångsrik eller inte.

Om vi försöker förändra den existerande kulturen är det inte ovanligt att man stöter på motstånd. Genom att tydliggöra och beskriva och konkretisera vad den innebär för just er organisation, blir det lättare att för varje medarbetare att förhålla sig till de olika delarna och lättare att hantera förändringsprocessen.

Kulturen bygger på värderingar, övertygelser, attityder och beteenden och avspeglas i symboler och rutiner i organisationen eller företaget.

Visste du att forskningen kring organisationskultur har sitt ursprung i antropologin och dess observationer och analyser av främmande kulturer, dess symboler och ritualer? Genom att studera beteendemönster ansågs det att man fick tillgång till en djupare förståelse av människan och den kontext hon befann sig i. En spännande värld och insikter öppnas upp när dessa metoder appliceras på den egna organisationen med en ökad förståelse för varför vissa beteenden är normgivande i en specifik kontext.

Läs mer om vad vi erbjuder inom Organisationskultur.

Yvonne Forsyth
Ledarskapskonsult STQM
yvonne.forsyth@stqm.com