Organisationskultur

När vi tillhör en särskild organisation tar vi dess kultur för given, som det naturliga. Den har vuxit fram genom åren och vi förhåller oss relativt omedvetet till spelregler som vi lärt oss genom andra medarbetare och sedan länge existerande beteendestrukturer.

Kulturen är olika i olika organisationer, olika branscher och i olika regioner. Rådande organisationskultur präglar alla i en organisation. Den anger vad som är förväntat, tillåtet och icke tillåtet samt inverkar starkt på organisationens förmåga att nå sin vision och affärsidé.

Kulturen kan utgöra ett hinder eller ett stöd för utveckling i önskad riktning. För att förverkliga organisationens vision kan det bli nödvändigt att förändra grundläggande värderings- och beteendemönster. Ett sådant paradigmskifte är komplicerat och kräver systematik, uthållighet och delaktighet.

OrganisationskulturVad vi erbjuder inom organisationskultur

STQMs metod för kulturanalys bygger på och involverar ledarna i organisationen. I flera uppdrag har vi kommit in i samband med sammanslagningar eller omorganisationer, då de olika kulturerna ofta blir påtagliga. Vid fusioner mellan företag kan kulturerna bli avgörande för om en fusion ska bli framgångsrik eller inte.

I vår metod granskar vi sex olika dimensioner som forskare kommit fram till är fundamentala för analyser av en företagskultur. De sex dimensionerna är de som syns i bilden ovan: Kontrollsystem, Rutiner & Ritualer, Myter  & Historier, Symboler, Maktstrukturer och Organisationsstrukturer. Dessa områden utgör tillsammans verksamhetens paradigm, d.v.s. de ramar och allmänna regler inom vilka ett visst verksamhets- eller livsmönster upprätthålls.

Syftet med analysen är att förstå kulturen i organisationen. Genom att förstå kulturen kan vi lättare formulera de aktiviteter som behövs för att eventuellt förändra kulturen så att kulturen blir ett stöd i vår strävan att nå den vision som vi lagt fast och som vi strävar mot.

Några i STQMs team

Lone Carlbom är certifierad förändringsledare och har sitt konsultfokus inom ledarskaps- och organisationsutveckling där kultur- och värdegrundsarbete är en viktig del.

 

 

Annica Onsjö har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling i privat och offentlig verksamhet. Hon leder verksamheter genom förändringsprocesser där ledarskap, medarbetarskap och kartläggningar av värderingar och organisationskultur är viktiga delar.

 

Kjell EkbladhKjell Ekbladh arbetar med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategisk verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Han har anlitats i flera uppdrag vid bl.a. fusioner, med workshops för att kartlägga organisationskulturerna och därefter framtagande av strategisk handlingsplan för arbetet framåt med fusionen.