Arbetsmiljö och stress är en mycket aktuell ledarskapsfråga

På STQM vill vi medverka till att chefer och medarbetare inte bara presterar på toppen av sin förmåga, utan även mår så bra som möjligt. Alla våra konsulter är experter på ledarskap och styrning och är mycket erfarna coacher, och vana att arbeta med utveckling av hållbara chefer och ledare.

Förebyggande arbete kring stress

Sedan ett par år tillbaka har vi ett mycket uppskattat samarbete med Sören Hjälm som är stressforskare vid Örebro Universitet och en av Sveriges främsta ledarskapskonsulter. Han coachar chefer och medarbetare som hamnat i en stressproblematik och som riskerar att hamna, eller redan har hamnat, i sjukskrivning. En mycket viktig del i Sörens arbete är också att hjälpa chefer att förebygga. Detta görs genom att arbeta både på individ- och organisatorisk nivå med kunskap och medvetandegörande.

Läs mer om Sörens föreläsningar inom stress management.

Vad säger experterna?

Det var inte med stor förvåning som vi för ett tag sedan tog del av slutsatsen av Expertpanelens[1] senaste rapport;

  • I offentlig sektor och privat tjänstesektor är det stress som är det vanligaste arbetsmiljöproblemet.
  • Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett.
  • För hög arbetsbetsbelastning kommer först på tredje plats.
  • För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är ledningens engagemang och ett verksamhets integrerat arbete avgörande.
  • Ett gott ledarskap och att krav i kombination med att förväntningar i jobbet är tydliga leder till ett långsiktigt hållbart arbetsliv – en minskad arbetsbörda har endast marginell betydelse.

Arbetsmiljö är en ledarskapsutmaning

Vet du att man som arbetsgivare är skyldig enligt lag att förebygga stress.[2] För att göra det krävs både systematik och kunskap. Håll er lugna. Sedan i våras samarbetar STQM även med Milla Jonsson som är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Läs mer om den seminarieserie om arbetsmiljö som STQM kör i samarbete med Milla under hösten/vintern! 

Arbetsmiljö är och förblir en ledarskapsutmaning, men vi hjälper er. Vi har både expertis och systematik. Eftersom vi vill kunna erbjuda våra kunder det mest effektiva och värdeskapande konsultstödet och utbildningar har vi förutom att knyta Milla till oss som utbildare och konsult, tillsammans med henne även utvecklat en metodik och en kompetens som vi vill påstå är unik.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!


[1] Expertpanelen består av ett hundratal specialister inom företagshälsovården. De som dagligen arbetar med såväl bedömningar och analyser av risker och problem för landets anställda som olika insatser för att förebygga ohälsa och främja hälsosamma arbetsplatser.  Det är företagsläkare och företagssköterskor, ergonomer och beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare.

[2] En skyldighet föreligger hos arbetsgivare enligt 2 § (Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1))  att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöverkets allmänna råd preciserar vidare att stress kan vara en sådan ohälsa.