Föreläsning om Stress Management

STQM erbjuder föreläsningar inom Stress Management, anpassade till er verksamhet och till era förutsättningar. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress och utbrändhet.

Alarmerande rapporter om stress

Psykiskt relaterade sjukdomsfall uppgår till hela 40 procent av alla sjukskrivningar och den allra vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Arbetsgivarens ansvar för förebyggande åtgärder och rehabilitering är en ytterst aktuell fråga. Men mycket kan också göras på individnivå. För även om ansvaret för att tillhandahålla möjlighet och verktyg ligger på arbetsgivaren så måste individen själv ta ansvar för sitt agerande och beteende. Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna undvika att drabbas av olika stressreaktioner och för att kunna arbeta effektivt.

Arbetsgivare och medarbetare som gemensamt tar ansvar för förbättrad hälsa och för att förebygga stress som påverkar negativt – det är det vi kallar Stress Management!

Målgrupp

Denna utbildningsinsats passar alla både chefer och medarbetare i en verksamhet. Insatsen kan ingå som en del i ett större utbildningsprogram eller genomföras ett inslag vid t.ex. ett ledningsgruppsmöte eller en arbetsplatsträff. Den passar även bra under mer avslappnade former som t.ex. vid en kick-off eller som en afterwork-aktivitet.

Syfte och mål

Syftet är att öka förståelsen för hur vi människor påverkas av stress och ge förslag på strategier för att förbättra förmågan att hantera den upplevda stressen. Målet är att deltagarna efter föreläsningen har fått en genomgång av

  • stressreaktioner
  • konsekvenser av kortvarig respektive långvarig stress
  • strategier för att hantera stress
  • vikten av återhämtning

Innehåll och upplägg

Grunden i utbildningen är en KBT-modell som bygger på människans biologiska förutsättningar och genetik sen urminnes tider, den s.k. tresystem-teorin. Den ger en förenklad bild av processer som pågår i våra kroppar och sinnen. Två av systemen – Hotsystemet och Utforskarsystemet – är till för att skydda oss och bryter i längden ner oss. Det tredje systemet – Trygghetssystemet – är till för att göra oss lugna och bygga upp oss.

Modellen skapar en större medvetenhet och ökar förståelsen för stressreaktioner. Något av systemen är alltid igång under kortare eller längre tid. Man kan utvärdera sig själv och andra utifrån dem, och genom dessa system kan man lära sig att hantera sin och sina medarbetares vardag på ett mer balanserat sätt.

Kursledare

Sören HjälmSören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Han är en inspirerande och uppskattad föreläsare som bjuder på både skratt och allvar.

Sören är forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet och fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap.


Läs mer här

Del 1: Hotsystemet                          Del 2: Utforskarsystemet och trygghetssystemet