STQM summerar våren och blickar framåt

Sommaren knackar på dörren och det har blivit dags att summera en händelserik vår.

Vi skapar ordning och reda

STQM har fortsatt att jobba intensivt med ett antal kunder kring utveckling av processorienterade arbetsmetoder och processkartläggning.  I ett par olika uppdrag har även arbetet med utveckling av kvalitetsledningssystem legat i fokus under våren. Inom Socialtjänsten upplever vi ett stort behov av att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för att nå upp till kraven i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9. Men inte endast för att följa en författningssamling utan för att också skapa intern ordning och reda som leder till ökad tydlighet och förenklad administration så att handläggarna får mer tid över för sitt klientarbete.

Våra utbildningar

Vi har fortsatt hålla värdegrundsutbildningar för olika omsorgsverksamheter, tillsammans med professor Erik Blennberger. En av våra medarbetare har även hållit i en utbildning kring ledarskap inom personlig assistens. Parallellt har vi dessutom flera pågående, mycket uppskattade ledarutvecklingsprogram för chefer i kommuner på olika nivåer – från förvaltningschefer till första linjens chefer.

Under våren har vi fortsatt vårt goda samarbete med Ersta Sköndal högskola kring två olika utbildningar. Dels den populära Värdebaserat ledarskap, där vi just haft avslutande muntlig och skriftlig examination för ett tjugotal deltagare. Sedan den första utbildningen 2009 har mer än 500 chefer gått utbildningen.

Parallellt drog den första utbildningsomgången i Socialstyrelsens Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare (7,5 hp) igång i april med ett fyrtiotal deltagare i Stockholm och ett trettiotal i Göteborg.  Utbildningen syftar till att stärka ledarskapet hos chefer och arbetsledare inom individ- och familjeomsorgen och STQM ansvarar för de delar som handlar om ledarskap och verksamhetsutveckling. Nästa kursstart sker i oktober 2016 och intresseanmälningar tas emot redan nu.

Som en del i högskoleutbildningarna ingår en beteende- och kommunikationsprofil. Detta verktyg använder vi i flera av våra uppdrag, till exempel då vi under våren hjälpt en organisation att bättre matcha sina olika verksamheters behov med chefernas kompetens och personlighet.

I olika uppdrag får vi ofta även anledning att lyfta fram STQMs metoder relaterat till vetenskapsteorin för axiologi (den formella värdeteorin). Inte minst med hänsyn till den utveckling vi har i omvärlden där risken är stor att vi tappar bort humanistiska grundvärderingar. Grundaren av den axiologiska vetenskapsteorin var Robert Hartmann. Hans tankar är lika aktuella nu som under andra världskriget då vetenskapsteorin grundades. I våra ledarutvecklingsprogram får ledare möjlighet att reflektera kring eget och andras tanke- och värderingsmönster och öka sin egen förståelse för vad som leder till tankemässiga slutsatser.

Två viktiga händelser under våren

Utöver våra uppdrag ute hos kunder är det två händelser som varit extra betydelsefulla för STQM under den första halvan av 2016. Det första var när vi i februari, som ett av de första företagen i Sverige, certifierades enligt de nya ISO-standarderna för både kvalitet och miljö – ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Den andra händelsen är förstås STQMs fusion med LexEQ Consulting som skedde i april. Fusionen ger stora möjligheter till kompetenssynergier och förstärker och säkrar ytterligare STQMs framtid och varumärke. Fusionen innebär också att STQM under sommaren kommer att flytta från lokalerna i Solna till en mer central del av Stockholm, Barnhusgatan, ca 10 minuters promenad från Centralstationen.

Under hösten kommer vi att hålla ett antal olika frukostseminarier kring intressanta och aktuella teman. Mer information om dessa kommer successivt ut på vår hemsida, så håll utkik där!

Vi vill med detta önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar. Väl mött med ny energi och i nya lokaler på Barnhusgatan i augusti!