Axiologi

Axiologi är en metod som används för att beskriva individens tankemönster, ett verktyg för att förstå det som ligger bakom beteendet. Metoden har utvecklats ur formell axiologi, en vetenskap som behandlar värderingsmönster och hur dessa speglas i tankemönster.

Under en vanlig dag tänker vi mer än 40.000 tankar. De flesta av dessa är slumpmässiga och 95% av de beslut vi tar sker vanemässigt och utan reflektion. Hur vi tänker påverkar vilka beslut vi fattar. Med hjälp av axiologi kan detta tankemönster kartläggas och visa hur varje person föredrar att tänka – intuitivt, praktiskt eller logiskt/systematiskt. Om man lär sig hur ens eget tankemönster ser ut och hur det påverkar bedömningen av människor och situationer, kan man lättare förstå varför människor i beter sig som de gör.

När vi har dragit en slutsats och fattat ett beslut så har vi tänkt ”rätt”. Det innebär att alla alltid tänker rätt – en omvälvande tanke, eller hur?

Varför Axiologi?

Axiologi ger ökad förståelse för det egna sättet att tänka, ta beslut och reagera. Metoden hjälper ledare att:

  • bättre bedöma medarbetare och det arbete som ska utföras samt fatta bättre beslut.
  • bättre förstå medarbetare och hur deras kompetens kan komma verksamheten till nytta.
  • öka förmågan att klara av och hantera stress.
  • få större självinsikt och därmed förmåga att utveckla ett personligt ledarskap.

Så här tycker våra kunder

En arbetsgivarkonsult för en stor organisation:
”Jag uppfattar axiologin som intressant, framför allt den del som handlar om stressprofilen. Den är ny och spännande i jämförelse med andra typer av undersökningar. Efter min återkoppling med min konsult från STQM har jag blivit mer observant på att ta in fler perspektiv och jag har därmed blivit mer nyfiken på hur människor i min omvärld tänker. För egen del kommer jag att ha bestående nytta av rapporten. Jag kan ta fram och läsa igenom den, reflektera över mitt eget tankemönster och framför allt bli mer medveten om de tankecentra som jag använder mig mindre av.”

En mäklarsuppport med HR-ansvar:
”Jag tycker att axiologin känns logisk och att den går mer på djupet i jämförelse med andra typer av rapporter. Den axiologiska metoden ger svar på ”varför”, medan andra rapporter jag använt kategoriserar mer. Den axiologiska rapporten har givit mig en ökad förståelse och medvetenhet om hur jag tänker. Jag tycker absolut att det finns en bestående nytta både för mig själv men också för organisationen som jag arbetar i. Den axiologiska metoden ger mig både förklaringar till mitt sätt att tänka och värdera och förslag på hur jag kan bli mer balanserad i mitt tanke- och värderingsmönster. Metoden bidrar därför med en ökad förståelse för mig själv och min omgivning. Nyttan för organisationen märks när man sätter samman människor, då man genom sina rapporter kan titta på varandras likheter och skillnader och tillsammans få en ökad förståelse för sina kollegors sätt att tänka och värdera.”

Lär känna de olika rapporterna

I Axiologi används olika typer av rapporter: ledarprofil, samarbetsprofil, team, karriärprofil och personprofil. Kartläggningen görs med hjälp av en webbenkät med ett antal påståenden. Resultatet mynnar ut i en omfattande rapport och en möjlig vidareutveckling med 13 e-brev.


Här kan du läsa mer

Nyfiken på att veta mer om vad rapporterna innehåller? Läs mer här!