Axiologiska rapporter

Axiologi är en vetenskap som möjliggör kartläggning av värderings- och tankemönster hos individen. Utifrån denna kartläggning kan en rad olika typer av axiologiska rapporter tas fram.

Axiologisk Personprofil

En drygt 40-sidig rapport som ger en uppfattning om en persons vardagliga tankemönster och hur det förändras vid stress. Den visar styrkor och svagheter, risken för missbedömningar utifrån ”blinda fläckar” och visar på hur man kan utveckla ett mer balanserat och ändamålsenligt beteende. Vi använder Personprofilen främst som en ingång till axiologin. Exempel på Personprofil.

Axiologisk Ledarprofil

En 70- sidig individuellt utformad rapport som används för att träna ledares medvetenhet om hur de tänker och fattar beslut samt hur de kan utveckla sin ledarkompetens och effektivitet i arbetet. Rapporten kompletteras med ett individuellt anpassat utvecklingsprogram i form av 13 st e-brev. De behandlar bland annat hur man leder medarbetare individuellt, utvecklar förståelse för medarbetare, förmåga att matcha yrkesroller och individer, effektiv kommunikation och konstruktiv feedback samt coaching. För ledarens chef finns en manual, som ger underlag för kontinuerlig dialog och uppföljning under programmet, vare sig rapporten ingår i ett ledarutvecklingsprogram eller en coachingsituation. Exempel på Ledarprofil.

Axiologisk Samarbetsprofil

En rapport på drygt 60 sidor som vänder sig i första hand till specialister/stabsmedarbetare eller andra nyckelpersoner, som inte har underställda men ett självständigt uppdrag. Med rapporten följer ett individuellt anpassat utvecklingsprogram i form av e-brev. Vi använder Samarbetsprofilen framför allt i coachinguppdrag. Samarbetsprofilens e-brev behandlar bland annat trovärdighet samt flexibelt, tillmötesgående och resultatinriktat beteende. De tar även upp ordning och reda, att prioritera, en lärande attityd samt hur man utnyttjar sin energi och förtjänar respekt. Exempel på Samarbetsprofil.

Axiologisk Karriärprofil

En drygt 20-sidig rapport som summerar tankemönster och hur det påverkar karriärmöjligheter. Rapporten ger information om preferenser och lämplighet i relation till personlighet vad gäller typ av arbete, arbetsmiljö och grad av samarbete. Vi använder Karriärrapporten i samband med karriärutvecklingsuppdrag. Exempel på Karriärprofil.

Team Directory

Rapporten innehåller en analys av det studerade teamets samlade tanke- och värderingsmönster. Fokus ligger på likhet mellan team-medlemmar, till exempel dominerande tankemönster som påverkar teamets sätt att samarbeta och kommunicera, samt på allsidighet i teamet, till exempel möjligheter och risker för gruppens resultat. För varje medlem i teamet redovisas dominerande motivatorer och fokus i samspel i yrkeslivet, framförallt i relation till chefen. Vi använder Team Directory vid utveckling av ledningsgrupper, när en projektgrupp ska starta, vid utvärdering av en styrgrupp/styrelse, vid konflikthantering samt för teamledare som vill utveckla sitt team.