Systematiskt arbetsmiljöarbete

STQM erbjuder just nu nya och befintliga kunder ett förmånligt erbjudande kring systematiskt arbetsmiljöarbete, där vi bjuder på en inledande nulägesanalys. Läs mer här!

”Med hjälp av STQMs team fick vi äntligen ordning på vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en satsning som vi inte ångrar!”

Troen Ellwyn, Kvalitetsansvarig BackUp Partner

Systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla

Reglerna om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på alla verksamheter att regelbundet undersöka, förebygga och genomföra åtgärder som minskar riskerna att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete. Det ska vara tydligt vem som ska göra vad och det är viktigt att det finns rutiner och policys på plats.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. För företag med 10 anställda eller fler krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Självklart har även företag och verksamheter med färre än tio anställda har stor nytta av att kortfattat och enkelt dokumentera sina rutiner för SAM.

Nå målen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete – vi hjälper dig!

Vi på STQM kan hjälpa er uppfylla lagens krav och samtidigt ge er en värdefull utveckling och kvalitetsförbättring. Ansvaret kan ni inte delegera till oss eller någon annan. Men vi garanterar att det blir betydligt lättare att bära med vår insats. Vi stöttar er i införandet och ni kommer ha en effektiv modell och process som borgar för delaktighet och som säkerställer att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av verksamheten – systematiskt som lagen föreskriver.

Vad vi erbjuder

Nulägesanalys

  • Vad fungerar i arbetsmiljöarbetet idag?
  • Vad saknas för att uppfylla lagkraven?
  • Vad behöver kompletteras?
  • Vad behöver åtgärdas akut?
  • Vad behöver åtgärdas långsiktigt?
  • Behöver företaget en bättre struktur och hur bör den i så fall se ut?

Ordning och reda – strukturering av arbetsmiljöarbetet

Vi hjälper och stöttar er med att strukturera upp arbetsmiljöarbetet utifrån de lagar och författningar som gäller. Vi ser till att samtlig dokumentation – mallar, rutiner, styrdokument – kommer på plats och är anpassad för er verksamhet.

Under hela processen handleds ni av en erfaren rådgivare inom SAM som hjälper er att göra rätt saker på rätt sätt.

Digitalisering av arbetsmiljöprocessen

Vi erbjuder ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem, vad och hur.