Värderingsbaserad grupputveckling

Vi erbjuder processer för grupputveckling för att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation.

Forskning visar att medvetenhet om personliga värderingar har en stor påverkan på engagemang i arbetet. Att uppleva sin tillvaro som meningsfylld bidrar till högre motivation och därmed ökad produktivitet – och lönsamhet!

Den förväntade nyttan för individen är större trygghet, som bidrar till tydlighet och skapar trovärdighet. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem.

Innehåll och upplägg

I samtliga upplägg använder vi kartläggningsverktyget VALUE.online. som bygger på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling av bl.a. Kegan, Hall och Schwartz. Med verktyget arbetar vi med en väl beprövad storytelling-teknik som tar fasta på berättelser kring värderingar och definierar drivkrafter och prioriteringar.

Här kan du läsa mer om verktyget. 

I grupputveckling bidrar processerna till en högre grad av öppenhet i kommunikationen, större känsla av närhet mellan medlemmarna, ökad delaktighet, tillit, inkludering och respekt. Ett bättre klimat för utveckling och prestation.

Hur går det till?

  • Small – en halv dags workshop
    Nytta: AHA-upplevelse, viss ökad förståelse för varandra, och en viss ökad känsla av gemenskap.
  • Medium – process om tre halvdagar
    Nytta: Ökad självinsikt, ökad förståelse för varandras värderingar och prioriteringar, ökad känsla av gemenskap, ökad förankring av företagets värderingar.
  • Large – utvecklingsprocess under 6-9 månader
    Nytta: Ökad självinsikt, fördjupad förståelse för varandras värderingar och prioriteringar, djup känsla av gemenskap, fördjupad förankring av företagets värderingar.

STQMs team

Agneta Lundgren och Carina Vinberg är STQMs konsulter för arbete med värderingsbaserade utvecklingsprocesser.

Båda är ledartränare, coacher och certifierade facilitatorer av VALUE.online.