Värderingsbaserad utveckling för individ

Forskning visar att medvetenhet om personliga värderingar har en stor påverkan på engagemang i arbetet. Att uppleva sin tillvaro som meningsfylld bidrar till högre motivation och därmed ökad produktivitet – och lönsamhet!

Vi erbjuder processer för att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Den förväntade nyttan för individen är större trygghet, som bidrar till tydlighet och skapar trovärdighet. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem.

Innehåll och upplägg

I samtliga upplägg använder vi kartläggningsverktyget VALUE.online som bygger på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling av bl a Kegan, Hall och Schwartz. Med verktyget arbetar vi med en väl beprövad storytelling-teknik som tar fasta på berättelser kring värderingar och definierar drivkrafter och prioriteringar.

Här kan du läsa mer om verktyget. 

Hur går det till?

  • Process om tre möten
    Nytta: Ökad självinsikt, ökad förståelse för personliga värderingar och prioriteringar, tydligare målbild och nästa steg.
  • Utvecklingsprocess under 6-9 månader
    Nytta: Ökad självinsikt, fördjupad förståelse för personliga värderingar, drivkrafter, prioriteringar och hur dessa påverkar attityder och beteende. Förankring av målbild med stöd under vägen dit. Processen bidrar till en större autenticitet – att bli och vara sig själv med trygghet, tydlighet och trovärdighet.

Några i STQMs team

Agneta Lundgren och Carina Vinberg är STQMs konsulter för arbete med värderingsbaserade utvecklingsprocesser.

Båda är ledartränare, coacher och certifierade facilitatorer av VALUE.online