Ledarutvecklingsprogram

När vi utformar ledarutvecklingsprogram utgår vi alltid från evidensbaserade modeller, med kundnöjdhet och kvalitet som ledstjärnor. Vi presenterar här ett förslag till ett ledarutvecklingsprogram som genomförs under fyra heldagar, där varje dag berör ett tema inom ledarutveckling.

Programmet kan genomföras så som det presenteras nedan eller justeras efter varje verksamhets unika förutsättningar. Utformandet sker med stor flexibilitet från STQMs sida.

Målgrupp

Chefer och ledare som vill fördjupa och utveckla sin ledarkompetens.

Syfte och mål

Programmet syftar till att stärka deltagande chefer i sitt ledarskap i den dagliga verksamheten. Att skapa ökad tydlighet och samsyn kring uppdrag, mål, samarbetsformer och förhållningssätt bland såväl chefer som medarbetare, och därmed stärka både ledarskapet och medarbetarskapet. Målet är att cheferna efter genomgått program ska vara trygga och tydliga i sitt ledarskap.

Fantastiskt bra kurs hela resan igenom!

Innehåll och upplägg

Utbildningsdag 1: Att leda sig själv
Den första utbildningsdagen fokuserar på det egna ledarskapet – att leda sig själv. Grunden för ett gott ledarskap finns nämligen i ett klokt självledarskap och en god självinsikt. Det handlar om att kunna använda sig själv och sina förmågor och kompetenser på bästa sätt för att leda andra mot det gemensamma målet.

Ur innehållet:

 • Konkretisering av verksamhetens övergripande mål för ledarskapet.
 • Att tydliggöra sammanhang, mål, roller och ansvar på arbetet. Att skilja på roll och person. Deltagarnas egna målformuleringar.
 • Självinsikt och självledarskap – vikten av tydlighet och mod i ledarskapet.
 • Att prioritera ledarskapet – skillnader mellan att vara chef och ledare.
 • Ledaren som förebild.

Utbildningsdag 2: Att leda andra
Den andra utbildningsdagen fokuserar på kommunikation, coaching och feedbackträning. Träning i att öka kunskapen och förmågan att kommunicera och ge feedback på ett konstruktivt sätt och i olika sammanhang.

Ur innehållet:

 • Beteende- och kommunikation – grunder i skillnaden mellan vad man är och vad man gör, den ordlösa kommunikationen.
 • Eget beteende- och kommunikationsmönster – att identifiera kommunikationsmönster som underlättar respektive hindrar konstruktivt samarbete.
 • Motivation och drivkrafter – egna och andras.
 • Samtalsmetodik, coachande samtal, utvecklingssamtal och svåra samtal.
 • Introduktion av grundprinciper för god kommunikation och mötesteknik.
 • Konstruktiv och framåtriktad feedback.

Utbildningsdag 3: Att leda grupper
Den tredje utbildningsdagen fokuserar på grupper och gruppdynamik – att öka kunskap och förståelse för att effektivt kunna hantera och snabba upp utvecklingsprocesser. Genomgång av gruppers utvecklingsfaser, ledarens och gruppmedlemmarnas roller i de olika faserna. Konkretisering och koppling till deltagarnas vardag.

Ur innehållet:

 • Översikt över gruppers utvecklingsfaser och dynamik. Hur tänker, känner och agerar vi under olika skeden av gruppens ”livscykel”? Och vad innebär detta för utmaningar för samarbetet?
 • Hur kan man identifiera vilken fas olika grupper befinner sig i? Vilken typ av ledarskap krävs i de olika faserna – möjligheter, utmaningar och nästa steg för att utveckla det egna förhållningssättet.
 • Konkreta idéer för fortsatt utveckling inom den egna arbetsgruppen.
 • Roller, ansvar och spelregler.
 • Konflikthantering och coachande ledarskap med hänsyn till de olika utvecklingsfaserna.

Utbildningsdag 4: Att leda i utveckling
Den fjärde utbildningsdagen fokuserar på att leda verksamheten och att leda i förändring. Att öka förståelsen och kunskapen om helheten i verksamheten. Översikt över den egna enheten och avdelningen i ett organisatoriskt sammanhang. Att förstå och förhålla sig till helheten. Att våga anta de utmaningar och behov av förändringar som uppstår i verksamheten.

Ur innehållet:

 • Att leda i förändring – förändringskurvan, vad händer med människor i förändring. Hur ska man leda i de olika stegen.
 • Vikten av tydlighet och kommunikation i förändring.
 • Att leda med värderingar – vilken kultur och vilka värderingar finns och ska råda?
 • Chefen som kompetens- och karriärledare – att utveckla medarbetarna i sin befintliga roll samt i att våga anta nya utmaningar. Karriär- och successionsplanering.
 • De positiva effekterna av att ha en gemensam mötesstruktur för verksamheten – möteseffektivitet.

Den fjärde och sista utbildningsdagen avslutas med ett pass kring repetition och fördjupning av de modeller och verktyg som introducerats under utvecklingsprogrammet med tyngdpunkt utifrån deltagarnas önskemål. Arbete med att integrera de olika delarna till en helhet. Deltagarna tar fram personliga utvecklingsplaner för det egna ledarskapet.

Verktyg

Vi ser gärna att deltagarna får en individuell kartläggning av sitt beteende- och kommunikationsmönster före eller under utbildningen. Det finns ett flertal olika verktyg att välja emellan, läs mer här. Detta för att cheferna ska få ytterligare självinsikt i det egna ledarskapet och den egna beteende- och kommunikationsstilen. Kartläggningen skapar också en plattform för dialog i gruppen.

Väldigt intressant och lärorikt att se sig själv utifrån färger och lära sig hur man möter andras sätt att arbeta och att vara.

Några av STQMs ledarutvecklare

Agneta LundgrenAgneta Lundgren har lång erfarenhet av att utveckla ledare och team. Hon drivs av att stötta chefer och ledare på olika nivåer att förstå och hitta sin egen personliga ledarstil och på det sättet bli mer tydlig och trovärdig som ledare. Hon har lett ett stort antal ledarutvecklingsprogram inom olika branscher och för olika chefsnivåer.

Lone Carlbom har stor erfarenhet av organisation- och ledarskapsutveckling. Hon är certifierad förändringsledare och utvecklar människor chefer och ledare genom handledning, coachning och stöd.

 

 

Annica OnsjöAnnica Onsjö har drygt 15 års erfarenhet som ledarutvecklingskonsult. Tillsammans med uppdragsgivaren formar hon kundanpassade ledarutvecklingsprogram och hon fungerar ofta som strategisk rådgivare till högsta ledningen. Annica utvecklar team och ledningsgrupper och hon erbjuder även individuell handledning och chefscoaching. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.