Grundkurs i professionellt bemötande

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet. Därför har STQM tagit fram ett samtalsstöd som hjälp för att utveckla bemötandet hos både verksamheten och människorna där.

Bakgrund

Det ingår i en professionell roll att kritiskt reflektera över sitt sätt att arbeta och dit hör att fundera på sitt bemötande. Samtal i grupp är viktiga när det handlar om att utveckla bemötande. STQM har därför tagit fram samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik.

Materialet vill inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer. Materialet berör tolv olika teman kring bemötande, som t.ex. det skrivna språket, kroppsspråk, respekt, verksamhetsbemötande och hälsning.

Samtalsstödet togs fram i samarbete med den nu bortgångne etikforskaren Erik Blennberger och baseras på hans bok ”Bemötandets etik” (Studentlitteratur, 2013).

Målgrupp

Alla som arbetar med någon form av stöd eller service och har kontakt med kunder, patienter och/eller brukare i sin yrkesroll. Materialet lämpar sig väl för samtal i grupp på arbetsplatser där man vill förbättra sin samsyn kring bemötande. Vad är ett professionellt bemötande på vår arbetsplats och hur bidrar vi alla till detta?

Innehåll och upplägg

Materialet består av 12 samtalsteman:

 1. Ansikte mot ansikte
 2. Det skrivna språket
 3. Tonfall – i kombination med ordval och språkbruk
 4. Ansiktsuttryck
 5. Kroppsspråk som framtoning
 6. Kroppsspråk som beröring
 7. Verksamhetsbemötande
 8. Hälsning
 9. Respekt
 10. Empati
 11. Jämlik hållning
 12. Vänlighet

Så använder du materialet

Materialet säljs i två olika varianter

 • Webbutbildning som köps och genomförs online.
 • Samtalskort i pappersbox samt tillhörande USB-minne med bildspel

Båda materialen har samma innehåll och pris, så välj det format som känns mest praktiskt för er verksamhet.

För varje samtalstema finns:

 • En kort introduktion till temat
 • Text, bild, film eller ljudfil som inspiration till samtal
 • Frågor att diskutera

Man kan antingen reflektera enskilt kring ett tema eller ännu hellre samlas i en grupp för att diskutera. Lämpligtvis leds samtalen av en samtalsledare – en chef, en utvecklingsledare eller någon som håller i en utbildning.

Samtalsledaren kan göra urval och välja ordningsföljd bland de olika temana med hänsyn till verksamhetens karaktär eller vad som känns aktuellt just nu i verksamheten. Under respektive tema finns exempel på frågor att diskutera. Men självklart kan samtalsledaren dels utgå från personalgruppens egna exempel och erfarenheter, dels formulera egna frågor för diskussion om respektive teman.

Samtalsledaren kan välja hur hen vill summera, eventuellt dokumentera och avsluta ett temasamtal.

Pris och beställning