Sätt mål och bidra till motivation

Många chefer och medarbetare uttrycker att det är svårt att sätta mål och få dem att fungera i praktiken. Här tittar vi på hur man gör för att hålla målen levande, genom t.ex. utvärdering och återkoppling.

Några vanliga svårigheter

Vanliga problem med mål och målstyrning kan vara följande

  • Medarbetarna upplever att målen är svåra att begripa
  • Att de inte följs upp tillräcklig ofta eller bra
  • Att de inte känns relevanta eller meningsfulla för den verksamhet man är en del av
  • Att de är för många
  • Att olika mål motsäger varandra
  • Eller att de inte existerar över huvudlaget

Det framkommer ofta att chefer och medarbetare tycker det är svårt och inte riktigt vet hur de ska jobb med mål. Man är osäker på hur man ska gå till väga för att få det att fungera bra i praktiken.

Vi rekommenderar att ni utgår ifrån visionen. Visionen är långsiktig och kan brytas och göras kvantifierbar och mer greppbar. Det kan vara till stor hjälp för att övertyga de som inte ”köper in” på saker så lätt. Människor är olika och behöver olika mycket tid på sig för att processa eller kliva på tåget.

Tänk så här

  1. Övergripande vision, ej tidsbunden
  2. En definition av vad ni vill ha uppnått om fem år.
  3. En definition av de viktigaste målen på tre års sikt.

Gemensamma och individuella mål

De strategiska målen skall sedan brytas ned på aktivitet och individnivå och användas i ledarskapet. Medarbetarna sätter tillsammans med sin närmaste chef individuella mål och följer upp dessa på ett strukturerat sätt. I målen kan exempelvis fokus läggas på hur varje enskild medarbetare kan utvecklas samt vilket ansvar och handlingsutrymme medarbetaren har.

Var noga med att varje medarbetare har dokumenterade mål. Följ upp målen löpande, inte bara en gång per år vid medarbetarsamtalet. Mål behöver vara levande och var inte rädd för att justera målen om det visar sig behövas. Ge tydlig återkoppling och förklara hur exempelvis lön och måluppfyllelse/prestation hänger samman.

Genomför regelbundet kortare avstämningsmöten. Prata med din medarbetare om hur arbetet mot medarbetarens mål går, vilka hinder som finns för att målen ska uppfyllas samt vilka förändringar som är nödvändiga. Använd mötena som ett tillfälle när du kan ge konstruktiv återkoppling till medarbetarna och glöm inte att ge beröm när medarbetaren gjort något bra.

Glöm inte att ge återkoppling

Feedback är mycket viktigt och kan tjäna flera ändamål. Det ger tid till att stanna upp och utvärdera sitt arbete. Man blir medveten om vilka faktorer som bidrog till framgång och kan upptäcka om man håller på att köra i diket eller åt fel håll. Feedbacken kan också hjälpa till att justera eller fastställa nya mål, och vägleda aktiviteter. Systematisk feedback främjar också ofta en högra grad av engagemang.

Tänk på att fira delsegrar och framgångar. Tänk också på att pengar inte är enda drivkraften. Det är en del i ekvationen men ett erkännande om gott utfört arbete motiverar de flesta mer. Ta gärna reda på vad som motiverar och driver de enskilda individerna.

Var SMART när du sätter mål

Vill du lära dig mer om mål och SMART-modellen? Läs mer här.